Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka

Evropské dotace ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Ilustrace - ordinace

Řádné a efektivní fungování zdravotnických zařízení je jednou z nejvyšších priorit Královéhradeckého kraje. Hlavním cílem tohoto webového portálu je zvýšit povědomí o aktuálních evropských dotačních programech a iniciativách v oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání a v souvislosti s tím zesílit příliv finančních prostředků z evropských zdrojů do zdravotnických zařízení, výzkumných ústavů a vzdělávacích institucí za účelem zkvalitnění lékařské a ošetřovatelské péče a zdravotnického vzdělávání v našem regionu.

Ilustrace - sanitkaWebový portál rovněž informuje o již zrealizovaných zdravotnických a vzdělávacích projektech, zejména v Královéhradeckém kraji, a to jak pro inspiraci potencionálních žadatelů, tak i pro zvýšení využití výstupů již zrealizovaných projektů.

Dalším cílem webového portálu je poskytování informací pro navazování partnerství za účelem předkládání společných projektových žádostí.

Aktuality:

Výstupy z regionální konference k projektu "Equity Action in Health"

Vydáno: 31.12.2013, 12:58

Do sekce "Ostatní dotace a iniciativy" - "Projekt Equity Action" byly umístěny výstupy z regionální konference k projektu "Equity Action in Health", která se konala dne 13. února 2014 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

Workshop o legislativě a financování zaměstnávání OZP

Vydáno: 25.3.2014, 18:10

Dne 26.3.2014 se v Náchodě uskuteční workshop organizovaný Hospodářskou komoru České republiky a Fondem dalšího vzdělávání, který realizuje projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením.

Přednáška a workshop na téma přípravy projektů do programu Horizont 2020 a o prostředí vědy a výzkumu ve Velké Británii

Vydáno: 28.2.2014, 15:54

Tým projektu CEPIN si Vás jménem proděkana pro vědeckou činnost a doktorské studijní programy LF UK Hradec Králové prof. Radka Pudila dovoluje pozvat na přednášku a workshop „What makes a successful Research Proposal – H2020, Research Landscape in UK“.

Přednášky a workshopu se bude účastnit zahraniční expert pan Jonathan Cant, Research Grants & Contracts Manager z britské University of Hull, který přednese aktuální informace o přípravě projektů do programu Horizont 2020 a přiblíží prostředí vědy a výzkumu ve Velké Británii. Toto téma bude velmi přínosné pro všechny, kteří se chtějí zapojit do programu Horizont 2020.

Zahajovací konference programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaném z Norských fondů

Vydáno: 14.8.2013, 8:57

Dne 21.8.2013 se uskuteční zahajovací konference programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, který bude financován z Norských fondů. Konferenci pořádá Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Konference se zúčastní zástupci obou rezortů, zástupce Velvyslanectví Norského království v Praze, zástupce Kanceláře finančních mechanismů a zástupce partnera programu z donorského státu (The Norwegian Institute of public health). V rámci konference bude představeno zaměření programu, základní pravidla a harmonogram implementace programu.

Bližší informace - viz Zahajovací konference programu CZ11.

Mezinárodní konference "Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza, diagnóza, prognóza" (výstupy z konference - prezentace, fotografie apod.)

Vydáno: 25.6.2013, 9:44

Ve dnech 18. – 19. 6. 2013 se v Plzni uskutečnila mezinárodní konference "Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza, diagnóza, prognóza". Cílem této mezinárodní konference bylo představit široké i odborné veřejnosti regionální, národní i mezinárodní zkušenosti s využíváním strukturálních fondů ve zdravotnictví v programovém období 2007–2013.