Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Evropská územní spolupráce

Finanční podpora v rámci Evropské územní spolupráce

Vydáno: 17.12.2009, 12:31 Kategorie: Evropská územní spolupráce

Finanční podpora v rámci Evropské územní spolupráce je realizována ve třech základních oblastech spolupráce:

1. Přeshraniční spolupráce (značena písmenem A)

2. Nadnárodní spolupráce (značena písmenem B)

3. Meziregionální spolupráce (značena písmenem C)

Tyto oblasti spolupráce jsou doplněny dvěma tzv. síťovými programy – ESPON 2013 (monitorovací síť pro evropské územní plánování) a INTERACT II (program se zaměřuje na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, v rámci programu nejsou realizovány nové projekty).

Platí zásada, že jednotlivá programová období jsou značena římskými čísly. ČR vstoupila do EU v roce 2004. Pokud pomineme programy předvstupních politik Společenství, začala ČR čerpat první finanční prostředky z fondů EU v programovém období 2004–2006, které je značeno římským číslem III. Současné programové období 2007–2013 je značeno římským číslem IV.

Evropská územní spolupráce se díky úspěšné realizaci projektů v programovém období 2004–2006 stala zcela novým cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro léta 2007–2013 (Cíl 3). V současném programovém období se Evropská územní spolupráce nerealizuje prostřednictvím iniciativ, ale již pouze prostřednictvím operačních programů. V této souvislosti se od uvedeného značení v některých případech ustoupilo nebo se značení používá pouze pracovně [9].

Novým evropským právním nástrojem, který umožňuje veřejným subjektům z různých členských států zakládat kooperační seskupení s právní subjektivitou, je Evropské seskupení pro územní spolupráci (dále jen ESÚS). ESÚS je novinkou v tom smyslu, že umožňuje vznik seskupení, aniž by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty.