Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň ministerstev > Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Vydáno: 17.12.2009, 14:30 Kategorie: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Logo OP lidské zdroje

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) se kromě zvyšování zaměstnanosti obyvatel ČR zaměřuje také na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím různých forem školení a vzdělávání. Oblast dalšího vzdělávání je tedy ošetřena nejen v OP VK, ale částečně také v OP LZZ, zejména v prioritní ose 1 – Adaptabilita, oblast podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Cílem OP LZZ je rovněž zlepšení fungování a větší transparentnost veřejné správy a veřejných služeb.


Příklady typových aktivit, které je možné financovat:

  • Vzdělávání zaměstnanců – zaměstnavatelé mohou předkládat projekty zaměřené na další vzdělávání svých zaměstnanců. Dotace jsou určeny na přípravu podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy vlastních firemních lektorů. Podporuje se snaha zaměstnavatelů udržet "ohrožená" pracovní místa.
  • Posilování politik zaměstnanosti – podpořeny jsou projekty zaměřené na realizaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Podpora je poskytována formou poradenských aktivit, odborné praxe, zařazením na krátkodobé pracovní příležitosti apod.
  • Zkvalitnění práce veřejných institucí – prostředky se poskytují na zvýšení kvality ve veřejné správě, snižování administrativní zátěže, zajišťování efektivní komunikace a modernizaci veřejných služeb. Podporují se projekty zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců ve veřejné správě.
  • Podpora mezinárodní spolupráce – prostředky jsou určeny na podporu vzniku nových partnerství mezi ČR a členskými státy EU za účelem výměny zkušeností a přenosu dobré praxe v oblasti řízení a administrace ESF, zaměstnanosti, sociálního začleňování, vzniku tematických sítí zaměřených na řešení specifického problému, dalšího vzdělávání apod.

Cílové skupiny a řídící orgán OP LZZ

Hlavními cílovými skupinami jsou zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty), profesní asociace, vzdělávací a poradenské instituce, nestátní neziskové organizace, zadavatelé a poskytovatelé sociálních a veřejných služeb, úřady územní samosprávy apod.

Řídícím orgánem OP LZZ je MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF [34].


Realizované projekty


Projekt Oblastní nemocnice Náchod

Oblastní nemocnice Náchod realizuje projekt s názvem Zdravá nemocnice a to v rámci prioritní osy 1 - Adaptabilita, oblast podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Záměrem projektu je zlepšit kvalitu poskytované péče zejména skrze kvalitnější komunikační a další propacientsky orientované dovednosti. Dalšími oblastmi, ve kterých jsou zaměstnanci nemocnice školeni, jsou například manažerské dovednosti, zvládaní stresu, prevence syndromu vyhoření a time management.

Realizace probíhá v období únor 2010 až leden 2012. Celkem bude proškolena více než polovina zaměstnanců nemocnice, tj. přes 500 osob. Školení se bude týkat zejména zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty a dále středního managementu, tj. primářů a vrchních sester. Konkrétně budou proškoleny vybrané skupiny sester, dále lékaři a v neposlední řadě také sanitáři a sanitářky. Specifickými skupinami jsou sestry a lékařky na mateřské a rodičovské dovolené, se kterými chce nemocnice skrze školení udržet kontakt a připravovat je na budoucí spolupráci.

Celkové náklady projektu jsou necelých 5 milionů Kč s tím, že dotace pokrývá 100 % nákladů.

Metody školení, které z velké části zajišťuje dodavatel vzdělávání vybraný na základě řádného výběrového řízení dle podmínek poskytovatele dotace, jsou zaměřeny na interaktivní formu, nácvik příslušných dovedností a jejich aplikovatelnost do praxe.

Na závěr projektu bude uspořádána konference, v rámci které bude nemocnice prezentovat výsledky a zkušenosti s realizací vzdělávacích aktivit.


Projekty Královéhradeckého kraje

Logo Vzdělávání a poskytování

Řídící orgán programu vyhlásil dne 5.3.2008 výzvu pro kraje k předkládání individuálních projektů v rámci prioritní osy 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Jde o projekty většího rozsahu, které jsou zaměřeny na řešení regionálních problémů.

Královéhradecký kraj připravil do této oblasti podpory 3 individuální projekty. Jedná se o projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje III. Všechny tyto projekty byly finančně podpořeny.

Projekt zaměřený na vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, který navazuje na dva již realizované projekty podobného zaměření, byl podpořen dotací EU dosahující téměř 24 mil. Kč. Projekt je určen pro více než 1 600 pracovníků jak z oblasti sociálních služeb, tak i pro pracovníky kraje a obcí, kteří tento resort spravují. Na kurzech se účastníci naučí např. aplikovat ve své práci prvky arteterapie, ergoterapie nebo muzikoterapie, naučí se zvládat psychickou zátěž, zdokonalí své komunikační schopnosti, rozšíří si i dovednosti v první pomoci. Díky kurzům budou moci lépe pomoci např. lidem se zdravotním postižením či seniorům. Projekt zabezpečuje další vzdělávání, pomáhá doplnit kvalifikační požadavky a podporuje i proces celoživotního učení.

Na projekt týkající se služeb sociální prevence obdržel Královéhradecký kraj dotaci převyšující 270 mil. Kč, na projekt týkající se rozvoje dostupnosti a kvality služeb obdržel Královéhradecký kraj dotaci převyšující 27 mil. Kč. Díky těmto značným finančním objemům bude možné lépe nastavit pomoc např. pro duševně nemocné občany.

Do těchto projektů se postupně zapojuje řada obcí Královéhradeckého kraje. Občanské sdružení Péče o duševní zdraví otevřelo v měsíci září 2009 nové pobočky v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou, v nich nabízí duševně nemocným podporu při životě s jejich nemocí. Další obce (např. Broumov, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Jaroměř, Nové Město nad Metují či Nový Bydžov) se na zapojení do projektů připravují [2, 73].