Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň ministerstev > Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vydáno: 17.12.2009, 14:29 Kategorie: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP vzdělávání

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) se zaměřuje na zlepšování kvality vzdělávání v celé šíři, tedy jak na úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Tyto instituce jsou podporovány při aktivnější vědecko-výzkumné činnosti. Úroveň vzdělanosti a praxe si zvyšují i pedagogové a vědečtí pracovníci.


Příklady typových aktivit, které je možné financovat:

  • Rozvoj základního a středního vzdělávání – školy smějí žádat o podporu při zavádění nových vyučovacích metod, při rozšiřování nabídky výuky cizích jazyků, informačních technologií i podnikatelských znalostí a dovedností. Podpořeno je vytváření podmínek pro dlouhodobá hostování zahraničních učitelů na českých školách a také rozšiřování poradenských a speciálních pedagogických služeb, které dopomohou k prosazování rovných příležitostí všech žáků.
  • Zkvalitnění vysokoškolského vzdělání – instituce terciárního vzdělávání získávají dotace na zkvalitňování výuky, např. zaváděním nových studijních oborů, které v nabídce těchto institucí chybí. Podpora je určena i na praktickou přípravu studentů (stáže v soukromém a veřejném sektoru) nebo na zapojení regionálních partnerů do tvorby studijních programů.
  • Větší nabídka dalšího vzdělávání – podpora je určena především na motivaci škol a organizací zabývajících se dalším vzděláváním, k vytvoření uceleného systému dalšího vzdělávání v ČR. Dotčené vzdělávací instituce mohou díky dotacím rozšiřovat svou nabídku kurzů a školení pro dospělé.
  • Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji – podpora je zaměřena na vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje nebo na zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje. Dotují se činnosti jedinců a týmů, kterými se zapojí do mezinárodních projektů. V neposlední řadě je aktivně podporována mobilita výzkumných pracovníků mezi jednotlivými pracovišti pro lepší přenos znalostí.

Objem a alokace finančních prostředků

V souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti a politikou ESF jsou finanční prostředky programu koncentrovány na opatření a aktivity prováděné jak ve prospěch jednotlivců, tak za účelem rozvoje systému vzdělávání. Nejvyšší objem finančních prostředků je shodně alokován na prioritní osy zaměřené na oblast počátečního a terciárního vzdělávání. Aktivity zde definované z velké části navazují na opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ (programové období 2004–2006). Ve srovnání s alokací z tohoto období dochází v rámci OP VK ke znatelnému nárůstu na výše uvedené aktivity a to mj. i na základě zkušeností z OP RLZ, poukazujících na vysokou absorpční kapacitu terénu v oblasti počátečního a terciárního vzdělávání.

Ve finančním rámci OP VK nejsou explicitně stanoveny alokace na jednotlivé regiony, nicméně v rámci implementační strategie (respektive zohlednění realizace globálních grantů prostřednictvím krajů) jsou koncentrovány finanční prostředky na regiony s ohledem na počty žáků škol a školských zařízení (prioritní osa 1) a počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva (prioritní osa 3) jednotlivých regionů [37].

Pro OP VK je vyčleněna alokace 1,83 mld. EUR, což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro ČR. Z českých veřejných zdrojů je financování programu navíc navýšeno o dalších 0,32 mld. EUR. OP VK tedy představuje zcela ojedinělou příležitost pro získání finančních prostředků pro oblast vzdělávání. K počátku měsíce září 2009 již bylo ukončeno 10 výzev vyhlášených řídícím orgánem, v těchto výzvách již bylo nebo teprve bude rozděleno téměř 17,5 mld. Kč. Na tyto výzvy řídícího orgánu navazuje i zhruba 50 výzev, které jsou vyhlašovány prostřednictvím krajů.


Cílové skupiny a řídící orgány OP VK

Hlavními cílovými skupinami OP VK jsou kraje, města a obce, školy a školská zařízení, instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra, nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů apod.

Řídícím orgánem OP VK je MŠMT – sekce řízení operačních programů. Zprostředkujícím subjektem pro globální granty jsou příslušné krajské úřady. OP VK je financován z ESF [37].


Realizované projekty


Centrum pro inovace v biomedicíně (CEPIN)

Logo - Cepin

Mezi významné projekty lze zařadit projekt "Centrum pro inovace v biomedicíně" (CEPIN). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.4 - Partnerství a sítě, registrován je pod číslem CZ.1.07/2.4.00/17.0115.

Příjemcem dotace projektu CEPIN a hlavním nositelem je Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové.

Dalšími partnery jsou:

Hlavním cílem projektu CEPIN je vytvoření fungující sítě partnerů zejména z oblasti biomedicíny a usnadnění jejich vzájemné spolupráce a transferu informací. Cílem je zvýšení informovanosti o tom, jakými aktivitami se zabývají hlavní projektoví partneři a zvýšení povědomosti o aktivitách firem působících v oblasti biomedicíny a také obdobných institucí ze zahraničí. Projekt chce v maximální míře využít spolupráci partnerů a dalších účastníků projektu pro přenos výsledků výzkumu do praxe a naopak pro přenos potřeb z praxe k vědeckému zkoumání.

Celková dotace na projekt činí 19 885 940 Kč.

Podrobné informace o projektu naleznete na webové adrese www.cepin.eu.


Ing. Jan Špelda, projektový manažer, při přednášce k projektu CEPINObrázek: Ing. Jan Špelda, projektový manažer, při přednášce k projektu CEPIN


Globální granty Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj realizuje celkem 4 tzv. globální granty, které jsou podrobně popsány v kapitole Globální granty Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.