Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Ostatní dotace a iniciativy > Medicínské informační centrum pro evropské projekty (MICEP)

Medicínské informační centrum pro evropské projekty (MICEP)

Vydáno: 17.12.2009, 16:54 Kategorie: Medicínské informační centrum pro evropské projekty (MICEP)

Jedním z těchto subjektů je Medicínské informační centrum pro evropské projekty (dále jen MICEP), které bylo v květnu 2005 založeno za podpory MŠMT a Univerzity Karlovy jako Oborová kontaktní organizace (dále jen OKO) pro oblast zdravotnictví. MICEP jako součást NINET – České národní informační sítě pro rámcové programy EU (dále jen NINET) sjednocuje oblast výzkumu ve zdravotnictví s oblastmi definovanými jako priority a aktivity rámcových programů (finanční nástroj EU pro rozvoj ERA – European Research Area) a přitom respektuje specifické podmínky, které zdravotnictví charakterizují. MICEP má kancelář v tzv. Faustově domě na Karlově náměstí v Praze.

Očekávaným výsledkem aktivit MICEP bude lepší informovanost medicínských a ostatních zdravotnických výzkumných pracovišť o možnostech účasti v evropských projektech. V důsledku této lepší informovanosti a aktivního působení MICEP na konkrétní potenciální řešitele projektů rámcových programů v ČR a řešitele v partnerských zemích EU je možné očekávat i zlepšení bilance účasti ČR v rámcových programech.

Cíle MICEP:

 • Plnění úkolů OKO pro oblast zdravotnictví v rámci NINET.
 • Poskytování bezplatného informačního a poradenského servisu pro rámcové programy EU pro vědeckou činnost, výzkum a technologický vývoj.
 • Celorepubliková působnost, vazby na partnery v zahraničí.

Kdo může využít služby MICEP:

 • Subjekty pedagogicko-výzkumné (lékařské fakulty, ústavy AV ČR, odborné ústavy řízené MZ, technické fakulty s obory biomedicínského lékařství).
 • Subjekty pro preventivní a léčebnou péči (FN, velká zdravotnická zařízení).
 • Subjekty z podpůrné dodavatelské oblasti (farmaceutické firmy, firmy dodávající zdravotnická zařízení a přístroje).

Co nabízí MICEP pro oblast výzkumu ve zdravotnictví:

 • Informace o financování vědy, výzkumných a vývojových projektů ze zdrojů EU.
 • Zprostředkování kontaktů pro mezinárodní vědeckou, výzkumnou a vývojovou spolupráci v rámci rámcových programů EU.
 • Asistenci při přípravě projektů.
 • Informace o konferencích, stážích, výměnných pobytech.
 • Konzultace, semináře, pravidelné informační dny v průběhu celého roku [28].

Dotační programy pod MICEP

Dotační programy, které MICEP zastřešuje a o kterých poskytuje informace.

Program EUREKA

EUREKA - logo

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

Program EUREKA vznikl v roce 1985 a nyní sdružuje spolupráci 39 členských zemí a EK. Některé další země mají statut přidruženého členství. ČR je řádným členem od roku 1995 a řadí se mezi nejaktivnější členské země. ČR předsedala programu v letech 2005–2006.

Program EUPRO

EUPRO - logo

Cílem účasti v programu EUPRO je usnadňovat zapojování do sítě pracovišť EU formou podpory infrastruktury výzkumu a vývoje a tím přispět k integraci českého výzkumu a vývoje do sítě pracovišť EU, k integraci evropského výzkumu a k uskutečňování a posilování Evropského výzkumného prostoru. Pomocí programu EUPRO je podporován NICER, dále je podporována také Regionální kontaktní organizace (RKO) a OKO.

Program COST

Cost - logo

COST je mnohostranná evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí – ACTION. COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy, které nemají jinde než v Evropě obdobu. COST byl založen rozhodnutím konference ministrů odpovědných za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Česká a Slovenská federativní republika se stala členem v roce 1991 a ČR v roce 1993. Členy programu COST jsou jednotlivé státy, ne samostatné instituce.

Program INGO

Program INGO (Inter Non-Governmental Organization – Podpora účasti v nevládních organizacích výzkumu a vývoje) se realizuje od roku 1998. Cílem programu INGO je podpořit možnost členství institucí výzkumu a vývoje v mezinárodních nevládních organizacích, které se zabývají výzkumem a jeho podporou. Program INGO je vyhlašován každoročně formou veřejného výběrového řízení a účelové dotace poskytnuté v jeho rámci jsou v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a nařízením vlády 461/2002 Sb. Jednotlivé projekty ucházející se o zařazení do tohoto programu posuzuje Rada programu INGO.

Program KONTAKT

Program KONTAKT je orientován na podporu účasti českých výzkumných a vývojových pracovníků ve dvoustranných aktivitách se státy, se kterými má ČR sjednanou platnou mezivládní dohodu o vědeckotechnické spolupráci, včetně aktivit NSF (National Science Foundation) a JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) a v mnohostranných mezivládních aktivitách výzkumu jako jsou např. OECD, SEI, ESA (nespadající do programu PECS - Plan for European Cooperating States), ERA-NET (+) a NATO. V rámci programu KONTAKT-mobility uskutečňuje ČR spolupráci na základě mezinárodních dvoustranných dohod o vědeckotechnické spolupráci (VTS je vzájemně odsouhlasena na mezivládní úrovni a jednotlivě vyjádřena bilaterálními mezivládními dohodami), konkrétně spolupráci s Belgií – Vlámským společenstvím, Francií, Itálií, Maďarskem, Polskem, Rakouskem, Řeckem, Slovenskem a Slovinskem. Cílem těchto projektů je zajistit odpovídající podmínky pro rozvoj vědeckotechnické spolupráce českých vědeckovýzkumných organizací a vysokých škol s jejich partnery ve výše uvedených zemích a podpořit tak začlenění vědeckého výzkumu uvedených zemí do evropských programů.

Další programy

Dále MICEP poskytuje informace např. o společné technologické iniciativě IMI (Innovative Medicine Initiative – Inovativní Medicína), rámcovém programu TRIE (Transplantation Research Integration in Europe), který se zabývá problematikou transplantace orgánů a zejména pak otázkou délky života lidí s transplantovanými orgány, v neposlední řadě MICEP popisuje tři programy pro vědecké projekty v oblasti výzkumu kostí, otevřené International Bone Research Association. Jedná se o malé granty, klinický a laboratorní program a větší výzkumné projekty [28].