Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Evropská územní spolupráce > Meziregionální spolupráce

Operační program Meziregionální spolupráce (Interreg IV C)

Vydáno: 17.12.2009, 13:54 Kategorie: Meziregionální spolupráce

Interreg IV C - logo

Operační program Meziregionální spolupráce (dále jen OP MS), označovaný také názvem INTERREG IV C, je zaměřen na spolupráci veřejných orgánů a institucí na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností za účelem zlepšení účinnosti politiky regionálního rozvoje. OP MS je realizován za účasti projektových partnerů z členských zemí EU (včetně ostrovních a nejodlehlejších oblastí), Švýcarska a Norska (partneři z těchto dvou zemí budou spolufinancováni svými národními fondy). Partneři z ostatních zemí se mohou programu účastnit na vlastní náklady. Finanční zdroje OP MS jsou určeny na jednotlivé projekty, na rozdíl od jiných operačních programů nemají tedy tyto zdroje specifické finanční alokace (nejsou rozpočítány mezi jednotlivé státy). Projektové aktivity jsou spolufinancovány do výše 85 % (podle členské země, ve které má partner sídlo), zbývající finanční prostředky poskytují samotní partneři. Tzv. Vedoucí partner přebírá zodpovědnost za řízení, komunikaci, realizaci a koordinaci aktivit mezi jednotlivými partnery.

Oblasti spolupráce a řídící orgány

Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, dále životní prostředí a ochrana před riziky. Konkrétně např. strategická spolupráce pro optimalizaci/zvýšení využívání nových technologií přátelských k životnímu prostředí, shromažďování a přenos dobrých zkušeností na vědecké parky, inovační centra, podnikatelské inkubátory nebo klastry, výměna informací o vývoji veřejných služeb založených na informačních a komunikačních technologiích, výměna nejlepších postupů při zaškolování a udržení výzkumných pracovníků apod.

V rámci OP MS je tedy možno předložit rovněž projekty týkající se oblasti zdravotnictví nebo vzdělávání.

Řídícím orgánem OP MS je Conseil Régional Nord - Pas de Calais ve Francii, v ČR je Národním koordinátorem MMR.

Typy projektů

OP MS rozlišuje kapitalizační a regionální projekty.

Informace o dosavadních výzvách

Dne 21.9.2007 byla vyhlášena 1. výzva Operačního programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC, během níž bylo přijato 491 žádostí z 27 členských států EU a z Norska a Švýcarska, z toho 94 žádostí nebylo způsobilých. Tato výzva, která trvala do 15.1.2008, byla zaměřena na problematiku inovací, znalostní ekonomiku a na problematiku životního prostředí. Projekty předložené v rámci 1. výzvy byly schvalovány v měsíci dubnu a září 2008.

Dne 24.4.2008 na 2. zasedání Monitorovacího výboru v Lublani byly schvalovány kapitalizační projekty předložené v rámci 1. výzvy. Celkem bylo schváleno 6 projektů, z toho 3 projekty byly s účastí českých partnerů z Jihočeského kraje, Olomouckého kraje a z kraje Vysočina. Dotace pro české partnery představuje částku 382 291 EUR.

Ve dnech 18. - 19. 9. 2008 na 3. zasedání Monitorovacího výboru v Marseille byly schválovány regionální projekty předložené v rámci 1. výzvy. Celkem bylo schváleno 35 projektů, z toho 5 projektů bylo s účastí českých partnerů. Čeští projektoví partneři jsou z Ústeckého kraje (město Ústí nad Labem), Prahy (České dráhy a.s., Český hydrometeorologický ústav a Útvar rozvoje hlavního města Prahy), Jihočeského kraje (Regionální rozvojová agentura Jižních Čech a RERA a.s.) a z Moravskoslezského kraje (Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - bude muset být nahrazena jiným subjektem). Celkem se tedy 5 schválených projektů účastní 7 českých subjektů. Dotace pro české partnery představuje částku 1 274 681 EUR.

V rámci 1. výzvy INTERREG IVC bylo tedy celkem schváleno pouze 41 projektů (6 kapitalizačních + 35 regionálních) z 491 předložených. Partneři z ČR se účastní 8 schválených projektů a získali v rámci 1. výzvy 1 656 972 EUR.

Z Královéhradeckého kraje předložily žádosti pouze 2 subjekty (Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Bělá, Centrum evropského projektování), které se účastnily 4 neodsouhlasených projektů jako partneři - žádný z těchto projektů nebyl doporučen k financování. Na zasedání monitorovacího výboru v Marseille byly schváleny regionální projekty a tedy i zamítnuty projekty s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje.

Malá úspěšnost žadatelů byla dána těmito faktory:

  • nekvalitní zpracování žádostí s obecným popisem pracovního plánu
  • předkládané projekty neodpovídaly podporovaným aktivitám programu
  • malá rozmanitost projektových partnerů
  • nevyvážené rozdělení prostředků mezi partnery

Dne 27.10.2008 byla vyhlášena 2. výzva pro předkládání projektů, která byla ukončena dne 30.1.2009. Celkem bylo přijato 481 žádostí, z toho 92 žádostí nebylo způsobilých.

Na 4. zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo ve dnech 14. - 15.5.2009 v Praze, bylo rozhodnuto, že 3. výzva bude vyhlášena na konci roku 2009 a to pouze pro kapitalizační projekty.

Ve dnech 4. - 6.11.2009 na 5. zasedání Monitorovacího výboru ve Stockholmu bylo celkem schváleno 74 projektů předložených v rámci 2. výzvy (67 regionálních projektů a 7 kapitalizačních projektů), z toho 11 projektů s českou účastí (7 regionálních projektů s 8 českými partnery a 4 kapitalizační projekty se 4 českými partnery). Čeští projektoví partneři jsou z kraje Vysočina, dále z Ústeckého kraje, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a z Prahy. Dotace pro české partnery představuje částku 1 311 204 EUR.

Dne 9.12.2009 byla v Göteborgu vyhlášena 3. výzva pro předkládání kapitalizačních projektů, která byla ukončena dne 5.3.2010. V rámci této výzvy obdržel sekretariát programu celkem 29 projektových žádostí. Všechny žádosti byly nejdříve posuzovány z hlediska způsobilosti - touto kontrolou prošlo pouze 14 projektových žádostí, které byly následně podstoupeny k hodnocení kvality. Jednou z hlavních příčin vysokého počtu nezpůsobilých žádostí byl chybějící nebo nesprávně vyplněný tzv. Letter of Support, který musí být podepsaný řídícím orgánem OP, do kterého by měl být výsledek kapitalizačního projektu překlopen a následně implementován (např. řídícím orgánem ROP). Bohužel u velkého počtu projektů byl tento Letter of Support podepsán institucí, která neplní roli řídícího orgánu žádného operačního programu. Projektové žádosti, které prošly kontrolou způsobilosti, byly dále hodnoceny z hlediska kvality. Hodnocení kvality prováděl sekretariát programu společně s externími experty. Společný technický sekretariát ze 14 způsobilých projektů doporučil členům Monitorovacího výboru ke schválení 7 projektů.

Ve dnech 28. - 29.6.2010 na 6. zasedání Monitorovacího výboru v Madridu bylo celkem schváleno 7 kapitalizačních projektů v objemu cca 10 mil. EUR. Projekty, které nebyly sekretariátem doporučeny ke schválení, byly nakonec odmítnuty i Monitorovacím výborem. Ze 7 schválených projektů byl jeden projekt s českým projektovým partnerem (projekt týkající se řízení mobility pod názvem PIMMS Capital, kde projektovým partnerem je ROP NUTS II Moravskoslezsko). Všechny schválené projekty byly schváleny s podmínkami, které musí být jednotlivými projekty splněny - v opačném případě jim hrozí, že nezískají žádné finance z programu INTERREG IVC.

Dalším důležitým bodem jednání na 6. zasedání Monitorovacího výboru bylo stanovení termínu konání již poslední 4. výzvy, určené pouze regionálním projektům, tedy projektům zaměřeným na klasickou meziregionální spolupráci. Členové Monitorovacího výboru se dohodli na základních obrysech 4. výzvy, zejména na předběžném časovém intervalu pro předkládání projektových žádostí. Dále bylo oznámeno, že nebude možno předkládat kapitalizační projekty ani projekty typu mini-program a výzva bude otevřena všem zájemcům z řad veřejných a veřejnoprávních institucí [38].


Dne 1.12.2010 vyhlásil Společný technický sekretariát programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC 4. výzvu pro předkládání projektových žádostí.

Jednalo se o poslední výzvu, která byla v rámci tohoto programu otevřena!!!


Trvání výzvy

Výzva byla otevřena od 1. prosince 2010 do 1. dubna 2011. Zájemci o účast, respektive vedoucí partneři projektu, museli nejpozději k 1. dubnu 2011 předložit své projektové žádosti.


Typy projektů

4. výzva byla otevřena pouze tzv. projektům regionálního typu. Tedy projektům, které se zaměřují na klasickou meziregionální spolupráci zaměřenou na identifikaci, analýzu a přenos dobré praxe/zkušeností mezi partnery. Z časových důvodů, kdy projektové aktivity musí být ukončeny do konce roku 2014, nebylo možné předkládat projekty typu mini-program, protože tyto projekty pro svou řádnou implementaci potřebují 48 měsíců. Stejně tak nebylo možné předkládat tzv. kapitalizační projekty, jejichž hlavním smyslem je překlopení výstupů kapitalizačního projektu do Regionálních operačních programů (ROP). V době, kdy by tyto kapitalizační projekty byly ukončeny, bude i většina ROP ve fázi ukončování a výstupy kapitalizačních projektů by tak nemohly být implementovány.


Trvání projektů

Předběžně se očekává, že projekty předložené v rámci 4. výzvy budou schvalovány na konci roku 2011 a schválené projekty by měly být zahájeny v lednu 2012. Protože všechny projektové aktivity musí být ukončeny a zaplaceny do konce roku 2014, délka trvání projektu v rámci 4. výzvy nebude moci překročit 36 měsíců. Délka trvání projektu 36 měsíců je maximálně možná a žádné žádosti o prodloužení této doby nebudou možné.


Zbývající alokace pro 4. výzvu – cca 95 mil. EUR ze zdrojů ERDF.Realizované projekty

V rámci programu INTERREG IV C (1. a 2. výzva) byly doposud schváleny např. tyto projekty, zaměřené na tématiku zdravotnictví a související oblasti.

Jedná se o projekt I4W (Innovation for Welfare), který byl schválen v 1. výzvě programu INTERREG IV C. Zaměření projektu - jak lépe čelit novým výzvám spojeným s novými nemocemi, stárnutím populace a demografickými změnami. Tohoto projektu se účastní i Regionální rozvojová agentura Jižních Čech. Webová stránka projektu: http://www.innovation4welfare.eu/.

V 1. výzvě byl schválen také projekt PEOPLE, který se opět zaměřuje na demografické a společenské změny, dále na změny ve struktuře dnešních rodin, imigraci a znevýhodněné skupiny obyvatelstva a také na to, jak těmto změnám čelit.

V 2. výzvě programu INTERREG IV C byl schválen projekt DART, kterého se za Českou republiku účastní Středočeský kraj. Centrálním tématem tohoto projektu jsou opět vysoce aktuální demografické změny, zejména stárnoucí a ubývající populace.