Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň ministerstev > Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

Vydáno: 17.12.2009, 14:35 Kategorie: Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova - logo

Program rozvoje venkova (dále jen PRV) podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově. PRV byla přidělena vysoká finanční alokace, což dokládá význam tohoto programu.

Oblasti zdravotnictví se týká zejména prioritní osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, podopatření 2.1.2 – Občanské vybavení a služby. Podpora je zaměřena na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb zdravotnických (zdravotnická střediska, ordinace apod.), sociálních a školských, na něž není možné získat mandatorní výdaje státu, včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby o seniory apod. Podpora je poskytována také na zřizování integrovaných informačních a školících center využívajících informační a komunikační technologie pro lepší dostupnost služeb a práce. Projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel na území ČR.

Způsobilé výdaje:

  • nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství, péče o děti, integrovaných informačních a školicích center apod.
  • nákup budov ve spojitosti s projektem
  • nákup zařízení, vybavení, hardware, software
  • infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu

Cílové skupiny PRV

Hlavními cílovými skupinami PRV jsou obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob. Projektové žádosti je možné odevzdávat vždy do konce měsíce října daného roku.

Dotace z PRV jsou spolufinancovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a ze státního rozpočtu ČR [45].