Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2014-2020 > Komunitární programy

Komunitární programy

Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropského společenství, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami. Stejně jako v případě operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy víceleté. Na rozdíl od operačních programů je správa komunitárních programů a příprava konkrétních výzev zpravidla v pravomoci Evropské komise.

Zdraví pro růst

Vydáno: 20.4.2015, 10:31 Kategorie: Komunitární programy

logo hfg

Program pomáhá členským státům provádět reformy potřebné k vytváření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče, rozšířit přístup občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči, podporovat zdraví občanů EU a předcházet nemocem, chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami. Program posiluje a vyzdvihuje provázanost mezi hospodářským růstem a zdravou populací ve větším rozsahu než předchozí programy. Tento program disponuje rozpočtem 446 mil. EUR.

Horizont 2020

Vydáno: 20.4.2015, 10:27 Kategorie: Komunitární programy

Horizont 2020

Program Horizont 2020 představuje nový rámec financování evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let 2014 – 2020. Jde o klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020.

Program nahrazuje všechny dosavadní evropské nástroje, které byly určeny k financování vědy a výzkumu – 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce Horizont 2020 vznikl jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožňuje financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací.

Cílem programu Horizont 2020 je budování ekonomiky založené na znalostech a inovacích v celé EU prostřednictvím dostatečného financování výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo podpořeno provádění Strategie Evropa 2020 a dalších politik EU a také uskutečnění a fungování Evropského výzkumného prostoru. Celkem je pro sedmileté období vyčleněno 74 mld. EUR.