Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Evropská územní spolupráce > Nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce (Interreg IV B)

Interreg IV B - logo

V rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (dále jen OP NS) je EU rozdělena do několika zón. ČR patří do zóny Střední Evropa a program tak sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí EU s částí Ukrajiny (viz mapa). EK schválila OP NS Střední Evropa dne 3.12.2007.


Státy zapojené do Operačního programu Nadnárodní spolupráce – Střední EvropaObrázek: Státy zapojené do Operačního programu Nadnárodní spolupráce – Střední EvropaMapa

OP NS navazuje na iniciativu Interreg III B CADSES realizovanou v programovém období 2004–2006 a proto je často pracovně označován názvem Interreg IV B. Podporovány jsou neinvestiční projekty. Program se zaměřuje na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech týkajících se usnadňování nebo umožňování inovací, dále dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.

Řídícím orgánem OP NS Střední Evropa je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, v ČR je Národním koordinátorem MMR. Od června 2009 je kontaktním místem pro OP NS Střední Evropa také Centrum evropského projektování v Hradci Králové.Informace o dosavadních výzvách

Dne 3.3.2008 byla vyhlášena 1. výzva Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, během níž bylo přijato 95 žádostí, z toho 20 žádostí nebylo způsobilých. Výzva trvala do 14.4.2008.

Na 3. zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo ve dnech 22. - 23.7.2008 v Badenu bylo schváleno 29 projektů předložených do 1. výzvy (některé podmínečně), z toho 21 projektů s českou účastí se zapojením 46 českých projektových partnerů. Žádný český partner nebyl vedoucím partnerem. Úspěšnost českých projektových partnerů - 49%.


Vyhlášení 2. výzvy dne 8.1.2009 předcházelo Partner Search Forum a předvyhlášení 2. výzvy (16. - 17.12.2008, Poznaň). Přijato bylo 179 žádostí, z toho 48 žádostí nebylo způsobilých. Způsobilých bylo 8 žádostí, u ostatních žádostí byla způsobilost podmínečná. Výzva trvala do 18.3.2009.

Na 5. zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo ve dnech 12.-13.11.2009 v Budapešti, bylo schváleno 37 projektů předložených do 2. výzvy, z toho 29 projektů s českou účastí se zapojením 36 českých projektových partnerů (1 český vedoucí partner - Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, projekt CLUSTERS-CORD). Úspěšnost českých projektových partnerů - 22%.


Dne 15.3.2010 byla vyhlášena 3. výzva Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, během níž bylo přijato 136 žádostí, do 66 žádostí jsou zapojeni čeští projektoví partneři. Výzva trvala do 7.5.2010. Rovněž byla vyhlášena mimořádná výzva pro strategické projekty, tzv. "strategic call", na MMR ČR bylo možno žádosti předkládat do 17.9.2010 [39].


4. (poslední) výzva

Dne 10.6.2011 byla vyhlášena 4. výzva - jednalo se o poslední výzvu, která byla v rámci tohoto programu otevřena!!!

OP Central Europe začne brzy financovat 23 projektů nadnárodní spolupráce, které byly schváleny v rámci 4. (poslední) výzvy na zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 24.-25.5.2012 v Halle a které budou přispívat k dalšímu zlepšení pracovních a životních podmínek v regionu střední Evropy. Konečný počet projektů, které mají být financovány je téměř dvojnásobný oproti původnímu předpokladu. Přibližně 20% projektů ze všech předložených projektových záměrů tak ve 4. a poslední výzvě získají spolufinancování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Vyšší počet přijatých projektů je výsledkem rozhodnutí přijatého Monitorovacím výborem OP Central Europe. V tomto výboru, osm členských států, rozhodlo jít nad rámec rozdělení 23,5 milionů EUR dostupných v rámci 4. výzvy a využít i současné a budoucí úspory rozpočtů probíhajících projektů a věnovat je na dodatečné financování dalších projektů.

Je nutné poznamenat, že některé spolufinancování z ERDF je možné poskytnout pouze pod podmínkou. Za tímto účelem proběhne revize operačního programu a některé projekty budou financovány pouze na základě dostupnosti finančních prostředků. S cílem informovat nové partnery do větší hloubky o přijatých rozhodnutí a dalších krocích, Společný technický sekretariát uspořádá seminář pro vedoucí partnery z nových projektů ve Vídni 5.června 2012.Realizované projekty

V rámci nadnárodní spolupráce lze realizovat kvalitní partnerské projekty také v oblasti zdravotnictví, což dokazují výstupy projektu HEPRO (samostatná sekce).

Schváleny byly i další zajímavé projekty, zaměřené na zdravotnictví a související tématiku:

V 1. výzvě programu byl schválen projekt Q-AGEING, který se zabývá sociální exluzí starších lidí a snaží se je zapojit zpět do společnosti (nové aktivity, pracovní místa...). Projekt tedy reaguje na aktuální demografické výzvy, které mají stále větší vliv na financování zdravotnictví. Více informací o projektu naleznete na webové adrese http://www.q-ageing.eu/.


V 2. výzvě programu byl dále schválen projekt IntraMED-C2C, který se zaměřuje na zlepšení procesů ve zdravotnictví, se zaměřením na propojení zdravotnických zařízení a malých a středních podniků.

Filozofie projektu je založena na skutečnosti, že zdravotnický i technický personál nemocnic disponuje značným inovačním potenciálem, který ovšem není z mnoha důvodů využíván. Cílem projektu je motivovat nositele tohoto inovačního potenciálu ke sdílení inovačních myšlenek a nápadů, které se váží na jejich každodenní práci v nemocnicích, a umožnit přenos těchto inovačních myšlenek k adresátům z řad malých a středních podniků, kteří jsou schopni myšlenky a nápady realizovat v podobě obchodovatelných komodit. Projekt InTraMed-C2C má tedy jednak podpořit rozvoj a využití lidského kapitálu v rámci nemocnic, zároveň má přispět k podpoře malého a středního podnikání, která dlouhodobě představuje jednu z priorit evropských projektů.


Webové odkazy k projektu IntraMED-C2C:

Informace o projektu na stránkách Centra pro výzkum, vývoj a inovace:

http://www.cvvi.eu/multimedia/file/IntraMED%20C2C-fin.pdf


Oficiální stránky projektu:

http://intramed-c2c.eu


Animované video v českém jazyce, vystihující fungování celého projektu:

https://docs.google.com/open?id=0B1bjuNkZAuidbkpsWXlfZmo4aTA


Mezinárodní inovační databáze (významná projektová aktivita):

http://database.intramed-c2c.euPříklady projektů

HEPRO (Health Project)

Hepro - logo

Vydáno: 17.12.2009, 13:52 Kategorie: Nadnárodní spolupráce

Rozsáhlý a úspěšný projekt HEPRO (Health Project) byl financován v rámci programu Interreg III B – Severní moře. Projekt trval od podzimu 2005 do roku 2008. Podpora projektu byla vyslovena i ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO).

Projekt navazující na HEPRO

Prezentace projektu HEPRO pro pracovníky Odboru grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Sarpsborg, Norsko

Vydáno: 17.12.2009, 13:50 Kategorie: Nadnárodní spolupráce

V současném programovém období 2007–2013 je plánován navazující projekt s podobnou tematikou, v listopadu 2008 se k tomuto projektovému záměru konala konference v dánské Kodani. Ve dnech 20.–28.9.2008 se zástupci Odboru grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zúčastnili studijní cesty do Norska, spolufinancované z FM EHP/Norska na základě schváleného projektu „Výměna zkušeností v oblasti dotačního a projektového managementu“, předloženého do blokového grantu „Fond technické pomoci“.