Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň ministerstev > Integrovaný operační program

Integrovaný operační program

Logo MZ

Integrovaný operační program představuje důležitý potencionální zdroj dotací pro oblast zdravotnictví, neboť značná část finančních prostředků Integrovaného operačního programu je určena na péči o zdraví obyvatel. Oblasti intervence týkající se zdravotnictví jsou soustředěny v prioritní ose 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb.

Hlavní cílové skupiny (příjemci podpory) prioritní osy 3

  • Oblast intervence 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, obce a jimi zřizované organizace, podnikatelé (osoby zapsané v obchodním rejstříku a osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů).
  • Oblast intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.
  • Oblast intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace.

Zprostředkujícími subjekty pro prioritní osu 3 jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) pro oblasti intervence 3.1, MZ pro oblast intervence 3.2. a MV pro oblast intervence 3.4 [21].

Oblast podpory 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace

Finance v oblasti podpory 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace lze použít např. na transformace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí

Oblast podpory 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví

Cíle a výstupy

Z hlediska zdravotnictví je podstatná zejména oblast podpory 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví. Cílem této oblasti podpory je dosažení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému zdravotní péče cíleně pro oblasti s nejhoršími hodnotami ukazatelů kvality a úspěšnosti péče v ČR ve srovnání s EU.

Výstupem oblasti podpory je dosažení změny trendů a faktického zlepšení péče s pozitivním dopadem na snížení úmrtnosti, invalidity a částečné invalidity, zkrácení délky hospitalizace a na účinnější možnosti předcházení zdravotních rizik. Intervence je cílena na oblasti vybraných charakteristik zdravotního stavu obyvatel ČR, kde je urychlené přijímání systematických, komplexních opatření k udržení zdraví české populace ještě naléhavější – ve srovnání s EU má ČR jednu z nejvyšších úmrtností na onkologická onemocnění (rakovinu) u obyvatel ve věku 25–64 let, významně vyšší výskyt onemocnění cukrovkou (6,5 % obyvatelstva ČR v porovnání 4 % průměru EU), velmi vysokou a narůstající četnost nemocí oběhové soustavy, které jsou pro obyvatele ČR zároveň nejčastější příčinou smrti a nejčastější příčinou hospitalizace (tento stav se za posledních deset let takřka zdvojnásobil). Dalším závažným faktorem ohrožujícím zdraví obyvatel jsou úrazy – zejména zvyšování četnosti úmrtí a trvalých následků v důsledku úrazů.

Podporované aktivity:

  • modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí
  • systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem
  • řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví - inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče [21]

Příjemci podpory

Intervence je realizována v systémových projektech v rámci národních sítí specializovaných zdravotnických zařízení, splňujících technická a personální kritéria a parametry „spádovosti a dostupnosti“. Podporována jsou zdravotnická zařízení zřizovaná nebo zakládaná státem a kraji. Parametry jednotlivých pracovišť specializovaných sítí zdravotnických zařízení jsou stanoveny platným právním řádem, tato pracoviště vždy musí splňovat požadavky národní legislativy – zejména zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů – např. vyhlášky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů a dále metodických pokynů MZ – např. standard doporučeného typového vybavení nemocnic diagnostickou a léčebno-zdravotnickou technikou. Parametry dostupnosti a spádovosti v rámci specializovaných sítí zdravotnických pracovišť jsou identifikovány a hodnoceny na základě standardního sběru relevantních statistických údajů, kdy je brán v úvahu zejména počet obyvatel v daném regionu, index stáří, výskyt onemocnění vázaných na určité skupiny pacientů a dostupnost zdravotní péče pro zranitelné skupiny.

Intervence jsou směřovány do národních sítí specializovaných pracovišť zdravotnických zařízení. Z národních sítí jsou pro intervence podporovatelné pouze takové, kde celoplošné zajištění kvality péče o obyvatele ČR zaostává za průměrem úrovně této péče EU, což se projevuje významně horšími ukazateli zdravotního stavu populace ČR a v jejím důsledku vysokou zátěží důchodového systému a systému zdravotního pojištění (vyšší nemocnost, úmrtnost v produktivním věku, delší doba hospitalizace, vyšší míra invalidity atd.), nižší mírou zaměstnanosti a zaměstnatelnosti a vyšší mírou sociálních vyloučení v populaci ČR. Intervence jsou tak směřovány do zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení kvality života populace ČR.

Modernizace vybavení zdravotnických zařízení

Intervence do služeb v oblasti veřejného zdraví je zaměřena na investice do modernizace a inovací infrastruktury pro zajišťování a řízení péče o zdraví. Cílem zdravotnických systémů je především zlepšování zdraví populace. To zahrnuje nejen léčbu, ale i prevenci – tedy aktivní předcházení negativním důsledkům nemocí nebo zhoršenému zdravotnímu stavu. K provádění prevence je třeba mít kvalitní, standardní a dlouhodobý přehled o zdravotních rizicích, jak jsou tato rizika v populaci rozšířena a jaká opatření lze realizovat k jejich eliminaci. Pro získání a racionální využívání relevantních informací o prognózách zdraví populace jsou nezbytné investice do zkvalitnění infrastruktury a zavádění inovativních metod v rámci předcházení zdravotních rizik – podporu zdraví, prevenci nemocí a účinných opatření pro řešení akutních stavů.

Důležitou prioritou jsou investice do moderních technologií nezbytných pro efektivní řízení kvality a nákladovosti systému a možnost výměny a sdílení standardně hodnocených a zajištěných výstupů pro výměnu informací v rámci spolupráce zemí EU.

Zdůvodnění:

  • nízká a nedostatečná úroveň modernizace a inovací technického vybavení zdravotnických zařízení
  • nízká a nedostatečná aktivní participace subjektů zajišťujících ochranu a podporu zdraví na prevenci zdravotních rizik a primární a sekundární prevenci
  • nedostatečná úroveň modernizace pro řízení kvality systému veřejného zdraví a optimalizace nákladovosti systému veřejného zdraví

Podpora v oblasti veřejného zdraví se tedy zaměřuje na cílenou a řízenou modernizaci a obnovu technického a přístrojového vybavení v rámci národní sítě zdravotnických zařízení a na poskytování zdravotní péče s důrazem na prevenci nemocí, podporu zdravého životního stylu a zmírňování následků nemocí a úrazů. Podpora směřuje do vybavení zdravotnických center, na národní preventivní programy a řízení zdravotní péče, které ve svém důsledku přispějí ke snižování četnosti a mírnění tíže zdravotních postižení, včetně zkracování délky nezbytné pracovní neschopnosti a k aktivnímu předcházení zdravotních poškození zejména u skupin občanů se známými rizikovými faktory. Intervence zvýší dostupnost moderních technologií a zdravotnických prostředků, které umožní účinnou prevenci a sanaci zdravotních rizik a minimalizaci následků nemocí a úrazů. Oproti současné konzumaci zdravotnických služeb bude nutné postavit a více zdůrazňovat prevenci zdraví a osvětu v péči o vlastní zdraví, k čemuž oblast intervence přímo směřuje.

Oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Finance jsou alokovány také v oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, jako např. vybudování odpovídající infrastruktury pro výcvik a zvýšení operability Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), jehož důležitou složkou je Zdravotnická záchranná služba, dále technologické vybavení všech složek IZS, vybudování informační sítě propojující krizový systém v ČR se středisky v EU a umožňující sdílení dat a koordinaci aktivit v případě ohrožení zdraví a života. Zavádění výsledků do IZS je plně v souladu s potřebou zvýšit intenzitu využívání inovací a nových informačních a komunikačních technologií [21].


Výzvy k předkládání žádostí

Kompletní texty výzev včetně všech dalších informací (finanční alokace, datum zahájení a ukončení příjmu žádostí, oprávnění příjemci atd.) jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a také na webovém portálu NOK Fondy Evropské unie.


Příklady projektů

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra a centra komplexní onkologické péče FN Hradec Králové

Nové traumacentrum v Bohunicích, financované z prostředků Integrovaného operačního programu

Vydáno: 17.12.2009, 14:05 Kategorie: Integrovaný operační program

V rámci 1. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví, podala dvě žádosti o dotace FN HK, konkrétně na realizaci projektů zaměřených na modernizaci vybavení traumatologického a onkologického centra. Oba projekty byly Výběrovou komisí IOP schváleny a doporučeny k financování. Na realizaci prvního projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec Králové“ obdržela FN HK dotaci převyšující 98 mil. Kč, na realizaci druhého projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Hradec Králové“ obdržela FN HK dotaci dosahující téměř 96 mil. Kč. Oba projekty byly realizovány v období od 1.3.2009 do 31.12.2009.

Prevence nozokomiálních nákaz a modernizace rehabilitace

Vydáno: 24.5.2010, 12:10 Kategorie: Integrovaný operační program

V rámci 2. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví, podala dvě žádosti o dotace FN HK, konkrétně na realizaci projektů zaměřených na prevenci nozokomiálních nákaz a na modernizaci rehabilitace. Oba projekty byly Výběrovou komisí IOP schváleny a doporučeny k financování. Na realizaci prvního projektu „Modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí“ obdržela FN HK dotaci 25 mil. Kč, na realizaci druhého projektu „Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici Hradec Králové“ obdržela FN HK dotaci 30 mil. Kč. Doba realizace projektů je stanovena na období od 1.12.2009 do 30.10.2010.

Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve FN Hradec Králové

Vydáno: 24.5.2010, 14:26 Kategorie: Integrovaný operační program

V rámci 3. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví, podala žádost o dotaci FN HK, konkrétně na realizaci projektu nazvaného "Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové - I. etapa". Projekt byl Výběrovou komisí IOP schválen a doporučen k financování, na jeho realizaci obdržela FN HK dotaci 25 mil. Kč. Doba realizace projektu je stanovena na období od 1.11.2009 do 30.10.2010.

Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS Hradec Králové

Vizualizace projektu „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS Hradec Králové“

Vydáno: 17.12.2009, 14:28 Kategorie: Integrovaný operační program

Ve smyslu čl. 39 obecného nařízení bude v prioritní ose 3, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik realizován rozsáhlý projekt „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS Hradec Králové“.