Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň ministerstev > Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Výzkum a vývoj pro inovace - logo

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VVI) je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím lépe nastavených podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových a proinovačních center, vysokých škol apod. Nutností je především zvýšení kapacit stávajících center a vznik nových institucí v regionech ČR, dále také zrychlení přenosu výsledků vědy a výzkumu (dále jen VaV) do praxe, průmyslu a na trh. Alokace pro OP VVI ze zdrojů EU dosahuje téměř 60 mld. Kč.

Příklady typových aktivit, které je možné financovat:

  • Rozvoj kapacit VaV – výzkumné instituce se podporují v rozšiřování sítě výzkumných center i do regionů, kde doposud neexistovaly. Finance tak jsou určeny především na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících laboratoří a jejich vybavení moderní technikou, což povede i ke zvyšování nabídky pracovních míst v oblasti VaV.
  • Podpora spolupráce VaV a soukromého sektoru – podporují se projekty výzkumných a inovačních ústavů, které vedou k užší spolupráci a aktivnější komunikaci se soukromým sektorem, zejména s významnými průmyslovými podniky. Jedná se např. o financování vývoje nového produktu, patentu nebo výrobní metody, která bude poté přenesena do praxe.
  • Ochrana duševního vlastnictví ve VaV – vysoké školy mohou žádat o prostředky, díky kterým zlepší podmínky ve svých výzkumných laboratořích, čímž své studenty motivují k setrvání v této oblasti a následnému zakládání technologicky orientovaných firem. To vede k ochraně výsledků výzkumu, které mohou být později prodány v podobě licencí, patentů apod.
  • Posilování kapacit vysokých škol – finanční podpora je určena na rozšiřování nabídky inovativních a technických studijních programů na VŠ, také však na budování vysokoškolských kampusů a rekonstrukce a dovybavení stávajících prostor určených na vědecko-výzkumnou činnost na akademické půdě.

Cílové skupiny a řídící orgány OP VVI

Hlavními cílovými skupinami jsou státní a soukromé vysoké školy, veřejné a resortní výzkumné instituce (např. ústavy Akademie věd ČR), neziskové výzkumné organizace apod.

Řídícím orgánem OP VVI je MŠMT, Odbor řízení strukturálních fondů EU [36].

Příklady projektů

Výzkumné a výukové centrum Hradec Králové

Místo výstavby univerzitního kampusu před FN HK, vizualizace areálu

Vydáno: 17.12.2009, 15:38 Kategorie: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Největším projektem v Královéhradeckém kraji v rámci prioritní osy 4 - "Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity", oblast podpory 4.1 - "Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem" by měl být projekt nazvaný Výzkumné a výukové centrum Hradec Králové (dále jen VVC HK). Projekt je zahrnutý v integrovaném plánu rozvoje měst.

Centrum materiálového výzkumu Pardubice

Vizualizace Centra materiálového výzkumu

Vydáno: 17.12.2009, 14:33 Kategorie: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Univerzita Pardubice z partnerského Pardubického kraje (region soudržnosti NUTS II – Severovýchod) se pravděpodobně rozroste o další specializované mezinárodní pracoviště, Centrum materiálového výzkumu Pardubice (dále jen CMV). CMV by mělo být jedním z evropských center excelence rozvíjejících interdisciplinární obory, jako jsou chemie a fyzika pevných látek, elektronika, optoelektronika, optika a její aplikace. CMV se zaměří na výzkum bio-materiálů, nanomateriálů a materiálů pro medicínské účely.