Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň kraje a NUTS II > Globální granty v rámci OP VK

Globální granty KHK v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost - logo

OP VK rozlišuje 2 typy projektů:

  • Individuální projekty – projekty regionálního, případně nadregionálního charakteru, předkládají se přímo na řídící orgán (MŠMT).
  • Globální grant – schéma určené pro přidělování finančních prostředků na realizaci jednotlivých grantových projektů; jedná se o projekty menšího rozsahu, které se předkládají na základě výzvy zprostředkujícímu subjektu, tj. krajskému úřadu (viz schéma).

Financování globálního grantu Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostObrázek: Financování globálního grantu Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poskytuje žadatelům o globální granty informační podporu formou seminářů a osobního poradenství (viz obrázek).

Seminář pro žadatele o globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, duben 2008Obrázek: Seminář pro žadatele o globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, duben 2008

Semináře pro žadatele, kterých se účastní rovněž subjekty z oblasti zdravotnictví, se konají na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje i v dalších městech Královéhradeckého kraje.

Informace o globálních grantech a o přijatých žádostech

Globální granty Královéhradeckého kraje

Vydáno: 21.1.2010, 9:33 Kategorie: Globální granty v rámci OP VK

Žádosti o financování v Královéhradeckém kraji a stručný popis vybraných projektů

Vydáno: 21.1.2010, 9:32 Kategorie: Globální granty v rámci OP VK

Aktuální výzvy

Vydáno: 21.1.2010, 9:31 Kategorie: Globální granty v rámci OP VK

Podrobný popis vybraných projektů

Příklad projektu – Virtuální nemocnice

Projekt „Virtuální nemocnice“ zkvalitní výuku informačních a komunikačních technologií na zdravotnických školách v KHK

Vydáno: 21.1.2010, 8:41 Kategorie: Globální granty v rámci OP VK

Jedním ze schválených projektů oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání (první globální grant, první výzva, květen 2008) je i projekt VOŠZ a SZŠ HK pod názvem „Virtuální nemocnice“, který obdržel dotaci ve výši 6 171 365 Kč. Cílem projektu je vytvořit metodické a výukové materiály pro zkvalitnění výuky předmětu Informační a komunikační technologie (IKT) na zdravotnických školách v Královéhradeckém kraji a zavést do výuky tematický celek Informatika ve zdravotnictví. Škola vytvoří nový počítačový program, který bude simulovat i procesy, které se v nemocnicích odehrávají. Dojde ke zvýšení kompetencí absolventů zdravotnických škol, což bude zárukou jejich rychlejšího a plynulejšího přechodu do zaměstnání a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání.

Příklad projektu - Chirofonetika na pomoc dětem

Paní Lejdarová při aplikaci chirofonetiky v Základní škole Jičín-Soudná

Vydáno: 21.1.2010, 8:40 Kategorie: Globální granty v rámci OP VK

Dotaci v oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (první globální grant, druhá výzva, leden 2009) získaly 2 projekty, které jsou zaměřeny na aplikaci chirofonetiky, v ČR doposud málo známé, ale velmi zajímavé a účinné léčebné metody. Finanční podporu ve výši 733 827 Kč získala Bělohradská mateřská škola pro realizaci projektu „Chirofonetika na pomoc dětem, předcházení vývojovým poruchám učení a chování u dětí ve věku 3–9 let“, finanční podporu ve výši 668 944 Kč získala Mateřská škola Větrov v Jičíně pro realizaci projektu „Chirofonetikou k odstranění komunikačních bariér“ [41].

Příklad projektu - Relaxační místnost Snoezelen

Příklad projektu - Relaxační místnost Snoezelen

Vydáno: 12.5.2010, 17:51 Kategorie: Globální granty v rámci OP VK

Dotaci v oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (první globální grant, druhá výzva, leden 2009) ve výši 5 673 521 Kč obdržela rovněž Mateřská škola, Speciální škola a Praktická škola Hradec Králové na realizaci projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich společenské integraci a pracovního uplatnění“. V rámci tohoto projektu byla zřízena relaxační místnost zvaná Snoezelen.

Příklad projektu - Multimediální první pomoc pro pedagogy

První pomoc - mini

Vydáno: 3.9.2010, 10:40 Kategorie: Globální granty v rámci OP VK

Dotaci v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (první globální grant, první výzva, květen 2008) ve výši 5 331 021 Kč obdržela VOŠZ a SZŠ HK na realizaci projektu „Multimediální první pomoc pro pedagogy“. Cílem tohoto projektu je vytvoření multimediálního výukového programu (texty, videa, fotografie, schémata a animace). V akreditovaném kurzu DVPP Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (rozsah 20 hodin) bude proškoleno 500 pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.

Příklad projektu - Předlékařská první pomoc do škol

Vydáno: 16.3.2012, 15:05 Kategorie: Globální granty v rámci OP VK

Další dotaci v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (druhý globální grant, první výzva, duben 2011) ve výši 4 723 763 Kč obdržela VOŠZ a SZŠ HK na realizaci projektu „Předlékařská první pomoc do škol“.