Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň kraje a NUTS II > Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika - logo

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (dále jen OP PS ČR – PR), spolufinancovaný z ERDF, představuje příležitost pro rozvoj česko-polského příhraničního regionu z důvodu širokého spektra jednotlivých oblastí podpory a také z důvodu značné výše finanční alokace. Žadatelé mohou získat na spolufinancování projektových aktivit dotaci až ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů. OP PS ČR – PR je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Je kladen důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvky sbližování lidí a institucí.

Iniciativa Evropského společenství INTERREG III A z období 2000–2006 dala základ novému samostatnému cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti s názvem Cíl 3 – Evropská územní spolupráce pro období 2007–2013, realizovanému prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce. OP PS ČR – PR tedy reflektuje dlouhodobou snahu EU o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Navazuje na zkušenosti z předchozích programů realizovaných z prostředků EU, kterými byly program CBC Phare a zmíněná Iniciativa Společenství INTERREG III A. Součástí OP PS ČR – PR je také Fond mikroprojektů, který spravují jednotlivé euroregiony (v Královéhradeckém kraji Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou).

Rozloha celé česko-polské příhraniční oblasti (tzv. podporované území) činí 47 097 km2. Na české straně je podporované území tvořeno pěti územně samosprávnými celky na úrovni NUTS III (kraji) – Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, Olomouckým a Moravskoslezským. Česká příhraniční část zaujímá 23 135 km2 a podílí se na celkové rozloze státu téměř jednou třetinou (29,3 %). Délka česko-polské státní hranice dosahuje 796 km, z pohledu ČR se jedná o nejdelší společnou hranici v rámci operačních programů přeshraniční spolupráce. Žadatel může pocházet i z oblasti mimo podporovaného území, projekt však musí mít na podporované území jasný dopad. OP PS ČR – PR je mezi všemi pěti programy přeshraniční spolupráce (ČR – Polsko, ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, ČR – Rakousko a ČR – Slovensko) největší a to jak z pohledu velikosti podporovaného území, tak i z pohledu celkové finanční alokace, která představuje 219,46 mil. EUR, tj. téměř 6 mld. Kč [40].

Spektrum oblastí podpory OP PS ČR – PR je velmi široké. Pro žadatele s projektovým záměrem v oblasti zdravotnictví a vzdělávání jsou vhodné oblasti podpory ve všech třech prioritních osách OP PS ČR – PR.

Popis prioritních os

Vydáno: 14.1.2010, 11:06 Kategorie: Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko

Prioritní osy vhodné pro zdravotnictví a vzdělávání.

Zasedání Monitorovacího výboru OP PS ČR – PR a Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů

Ustavující zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru, hotel Černigov, Hradec Králové

Vydáno: 14.1.2010, 11:05 Kategorie: Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko

V prosinci 2007 se v Hradci Králové konalo ustavující zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru OP PS ČR – PR. Na zasedání byly české i polské delegaci představeny programové dokumenty, které byly následně projednány a schváleny. Na tomto ustavujícím zasedání nebyly schvalovány projekty k financování.

Finanční objem a hodnocení zájmu

Vydáno: 14.1.2010, 11:04 Kategorie: Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko

Řídící orgán OP PS ČR – PR a poradenství

Subjekty poskytující poradenství k programu česko-polské přeshraniční spolupráce

Vydáno: 14.1.2010, 11:01 Kategorie: Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko

Řídícím orgánem OP PS ČR – PR je MMR. Poradenství žadatelům poskytuje Královéhradecký kraj jako Regionální subjekt programu a Společný technický sekretariát se sídlem v Olomouci. Informace k Fondu mikroprojektů poskytuje Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou.

Aktuální výzvy

Vydáno: 14.1.2010, 11:00 Kategorie: Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko