Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň kraje a NUTS II > Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Logo NUTS II Severovýchod

Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ROP SV) je programový dokument určující prioritní osy regionu pro programovací období 2007–2013. ROP SV představuje významný nástroj, pomocí kterého lze naplňovat cíle EU a její politiky hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Pro region soudržnosti Severovýchod, který dle evropské statistické územní jednotky NUTS II tvoří Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, je relevantní Cíl 1 – Konvergence.

Vymezení regionu soudržnosti Severovýchod na mapě ČRObrázek: Vymezení regionu soudržnosti Severovýchod na mapě ČR

Globální cíl ROP SV navazuje na vymezení globálního cíle a specifických cílů Národního strategického referenčního rámce, dále se odvíjí od výsledku analýzy sociálně ekonomické situace a SWOT analýzy regionu. Globální cíl byl definován následovně: „Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.“ ROP SV je založen na eliminaci faktorů, které zabraňují rozvoji a růstu na využití potenciálu regionu [57].

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sídlí v Hradci Králové v areálu ZVU na Pražské třídě v Kuklenách. Na stejné adrese sídlí Územní odbor realizace programu, kde lze získat všechny potřebné informace týkající se ROP SV – aktuální výzvy, připravované semináře, konference apod. (viz obrázek).

Sídlo Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a Územního odboru realizace programu v Hradci Králové – KuklenáchObrázek: Sídlo Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a Územního odboru realizace programu v Hradci Králové – KuklenáchSérie krajských seminářů pro žadatele

Prioritní osa 2 - rozvoj městských a venkovských oblastí

Pro oblast zdravotnictví a vzdělávání je určena zejména prioritní osa 2, která se orientuje na rozvoj městských a venkovských oblastí a je druhou největší oblastí co se týče objemu finanční alokace (výše alokace pro prioritní osu 2 činí 223 mil. EUR, což představuje 34 % celkového objemu). Tato prioritní osa se dále dělí na tři oblasti podpory: 2.1 – Rozvoj regionálních center je určena pro města nad 50 tisíc obyvatel formou integrovaného plánu rozvoje měst, 2.2 – Rozvoj měst (města nad 5 tisíc obyvatel) a 2.3 – Rozvoj venkova (pro obce mezi 500 a 5000 obyvateli). Kromě obcí a krajů mohou být žadateli organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, hospodářské komory a její složky, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob.

Všechny oblasti podpory prioritní osy 2 jsou mimo jiné zaměřeny na obnovu částí měst a infrastruktury v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí, konkrétně se může jednat např. o výstavbu nových a modernizaci stávajících zdravotnických a školských objektů, pořízení nových zdravotních přístrojů a vybavení, podporu technického vybavení škol zařízením a pomůckami nutnými pro výuku apod. [57].


Aktuální výzvy

Nová výzva pro oblast podpory 2.1 - "Rozvoj regionálních center" byla vyhlášena v měsíci dubnu 2010. Výzva je určena pro města nad 50 tisíc obyvatel formou integrovaného plánu rozvoje měst. Alokace pro tuto výzvu představuje 540 000 000 Kč. Žádosti je možno předkládat do 28. května 2010 do 12:00 hod.

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod požádal koncem roku 2009 Evropskou komisi o realokaci ve prospěch prioritní osy 2, aby žadatelé mohli tuto prioritní osu nadále využívat. Stanovisko EK není doposud známo.


Příklady realizovaných a připravovaných projektů prioritní osy 2

Rekonstrukce RIAPS

Vydáno: 28.1.2010, 15:50 Kategorie: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Na rekonstrukci objektu v rámci projektu Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb (RIAPS) získalo finanční podporu Sdružení ozdravoven a léčeben trutnovského okresu.

Centrum bez bariér

Vydáno: 28.1.2010, 15:35 Kategorie: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace získalo evropskou finanční podporu přesahující 26 mil. Kč na projekt Centrum bez bariér v Nové Pace, konkrétně na rekonstrukci bývalé hospodářské budovy v areálu nemocnice.

Adaptace zdravotního střediska ve Smidarech

Na dotaci pro adaptaci malého zdravotního střediska dosáhla obec Smidary

Vydáno: 17.12.2009, 15:37 Kategorie: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Ukázkou toho, že i malé obce mohou dosáhnout na dotace v oblasti zdravotnictví, je schválená dotace převyšující 14 mil. Kč pro obec Smidary, která bude využita na rekonstrukci veřejné budovy v rámci projektu Adaptace zdravotního střediska ve Smidarech.

Vybavení nemocnice ve Vysokém Mýtě

Nové přístrojové vybavení ve Vysokomýtské nemocnici

Vydáno: 17.12.2009, 15:36 Kategorie: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Trojici nových přístrojů využívají od dubna 2009 lékaři Vysokomýtské nemocnice v partnerském Pardubickém kraji díky dotaci získané schválením projektu Modernizace přístrojového vybavení Vysokomýtské nemocnice. Zastaralé vybavení sloužící k radiodiagnostickému vyšetření nahradil digitální rentgen, videoendoskopický přístroj a hematologický analyzátor

Prioritní osa 3 - cestovní ruch

Oblasti zdravotnictví se dotýká také prioritní osa 3 – Cestovní ruch, konkrétně zejména oblast podpory 3.1 – Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. V rámci této oblasti podpory je možné realizovat výstavbu ozdravných zařízení a lázeňských resortů.


Aktuální výzvy

Dne 29. ledna 2010 byl ukončen sběr projektových žádostí do oblasti podpory 3.1 – "Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu", vyčleněná alokace pro předložené žádosti představuje částku 1 600 000 000,- Kč. V současnosti probíhá vyhodnocování projektových žádostí. Další termín pro sběr projektových žádostí nebyl zatím stanoven.


Příklady realizovaných a připravovaných projektů prioritní osy 3

Lázeňský resort Strom života

Vizualizace a konečná podoba lázeňského resortu Strom života, Lázně Bělohrad

Vydáno: 17.12.2009, 15:42 Kategorie: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

V rámci oblasti podpory 3.1 získaly evropskou dotaci přesahující 135 mil. Kč Anenské slatinné lázně a.s., Lázně Bělohrad a to na výstavbu lázeňského resortu v rámci projektu Lázně Bělohrad - Lázeňský resort STROM ŽIVOTA.

Lázeňské letovisko Studánka

Historická fotografie a vizualizace lázeňského letoviska Studánka

Vydáno: 17.12.2009, 15:42 Kategorie: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Dotace převyšující 68 mil. Kč byla přidělena rovněž na projekt Znovuobnovení Letoviska Studánka nedaleko Rychnova nad Kněžnou.

Mezinárodní projekt „Thermae Europae“ (komunitární program Culture)

Vydáno: 17.12.2009, 15:42 Kategorie: Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Lázeňské služby (zejména služby typu wellness) budou nabývat stále více na významu a to díky současným trendům v péči o tělesnou schránku nejen z pohledu zdravotního, ale i vizuálního. K tomu přispívá i stárnutí populace, kdy řada seniorů si bude ve stále větší míře hradit lázeňské služby, podobně jako senioři na západ od našich hranic. V oblasti lázeňství lze tedy očekávat vzestup tvorby projektových záměrů.

Pro oblast lázeňství jsou kromě ROP SV určeny i další dotační programy EU, např. komunitární program Culture (Kultura).

Prioritní osa 4 - rozvoj podnikatelského prostředí

Oblasti vzdělávání se dotýká také prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí, konkrétně oblast podpory 4.2 – Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu. Konkrétně se jedná např. o investice do zlepšení materiálně-technického vybavení škol, případně přímo firem, které jsou určeny pro získávání praktických znalostí a dovedností [57].


Aktuální výzvy

Nová výzva pro oblast podpory 4.2 - "Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu" byla vyhlášena v měsíci dubnu 2010. Alokace pro tuto výzvu představuje 47 500 000 Kč. Žádosti je možno předkládat do 30. července 2010 do 12:00 hod.