Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Všechny aktuality

Všechny aktuality

Zahajovací konference programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaném z Norských fondů

Vydáno: 14.8.2013, 8:57 Kategorie: Všechny aktuality

Dne 21.8.2013 se uskuteční zahajovací konference programu „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, který bude financován z Norských fondů. Konferenci pořádá Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Konference se zúčastní zástupci obou rezortů, zástupce Velvyslanectví Norského království v Praze, zástupce Kanceláře finančních mechanismů a zástupce partnera programu z donorského státu (The Norwegian Institute of public health). V rámci konference bude představeno zaměření programu, základní pravidla a harmonogram implementace programu.

Bližší informace - viz Zahajovací konference programu CZ11.

Mezinárodní konference "Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza, diagnóza, prognóza" (výstupy z konference - prezentace, fotografie apod.)

Vydáno: 25.6.2013, 9:44 Kategorie: Všechny aktuality

Ve dnech 18. – 19. 6. 2013 se v Plzni uskutečnila mezinárodní konference "Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza, diagnóza, prognóza". Cílem této mezinárodní konference bylo představit široké i odborné veřejnosti regionální, národní i mezinárodní zkušenosti s využíváním strukturálních fondů ve zdravotnictví v programovém období 2007–2013.

Závěrečná odborná konference shrnula výsledky úspěšného přeshraničního projektu

Vydáno: 13.6.2013, 15:50 Kategorie: Všechny aktuality

Ve dnech 28. - 31. května 2013 se v polském lázeňském městě Kudowa Zdrój uskutečnila závěrečná odborná konference k česko-polskému přeshraničnímu projektu „Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta“, spolufinancovaného v rámci OPPS Česká republika – Polská republika 2007-2013 (Microbiology and Immunology of the Mucosa – Probiotics Conference 2013). Jednalo se o první konferenci uskutečněnou na dané téma v česko-polském podporovaném území.

Bližší informace o konferenci i o celém přeshraničním projektu naleznete v sekci projektu Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta.


Blíží se konec výzvy pro posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální úrovni v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Vydáno: 14.1.2013, 9:48 Kategorie: Všechny aktuality

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 1.11.2012 první výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity I,II a III zaměřené na dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči, domácí péči a podporu institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR působícího v podporované oblasti. Aktivita III - Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče, je určena i pro subjekty z regionu Královéhradeckého kraje. Datum ukončení příjmu žádostí je 31. 1. 2013.

Mezinárodní projekt InTraMed-C2C

Vydáno: 3.8.2012, 11:00 Kategorie: Všechny aktuality

Centrum pro výzkum, vývoj, inovace (CVVI) je jedním z partnerů projektu InTraMed-C2C, který je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Central Europe. Cílem projektu, v jehož rámci spolupracuje deset partnerských organizací ze sedmi zemí Evropské unie, je vytvoření efektivního systému pro přenos inovací z nemocnic do malých a středních podniků.

Bližší informace o projektu naleznete v sekci Operační program Nadnárodní spolupráce - Central Europe (Interreg IV B), odstavec "Realizované projekty".

Občanské sdružení "Život bez bariér" se sídlem v Nové Pace zprovoznilo webovou sekci k švýcarsko-českému projektu

Vydáno: 10.4.2012, 14:18 Kategorie: Všechny aktuality

Občanské sdružení "Život bez bariér" se sídlem v Nové Pace zprovoznilo webovou sekci "Švýcarsko-česká spolupráce" k projektu „Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života“, spolufinancovaného z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Bližší informace o projektu naleznete v sekci "Program švýcarsko-české spolupráce" - "Realizované projekty".

V Broumově zahájí činnost sociální podnik pro znevýhodněné

Vydáno: 10.4.2012, 13:55 Kategorie: Všechny aktuality

Sociální podnik, který bude pomáhat s uplatněním lidí znevýhodněných na trhu práce, se dne 11. dubna 2012 otevře v prostorách broumovských textilních závodů Veba. Centrum služeb Broumov se bude zabývat tiskařskými pracemi. Na své vybavení a provoz získalo dotaci z Evropské unie ve výši zhruba pěti milionů korun. Cílem projektu je, aby umožnil sociálně vyloučeným lidem a lidem ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové zahájila realizaci projektu "Předlékařská první pomoc do škol"

Vydáno: 19.3.2012, 14:27 Kategorie: Všechny aktuality

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové je úspěšným příjemcem evropských dotací. Důkazem toho je schválení velkého počtu projektů předložených touto školou. V lednu 2012 začala realizace dalšího projektu, nazvaného "Předlékařská první pomoc do škol".

V rámci tohoto projektu bude na zdravotnické škole v Hradci Králové zřízeno a provozováno metodické centrum předlékařské první pomoci, které bude prvním svého druhu v Královéhradeckém kraji. Bude poskytovat metodickou podporu pedagogům škol, vybavovat pedagogy metodickými materiály, resuscitačními modely a pomůckami a zdravotnickým materiálem atd. Na činnost centra bude navázána nabídka vzdělávání pro pedagogy ve 3 typech kurzů.

Podrobnější informace o tomto projektu naleznete v sekci "Globální granty KHK v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost" - "Příklad projektu - Předlékařská první pomoc do škol".

Nabídka na zapojení do Programu veřejného zdraví

Vydáno: 10.2.2012, 15:21 Kategorie: Všechny aktuality

Luton Borough Council (východní Anglie) má nejvyšší míru dětské obezity v regionu, zejména v komunitě etnických menšin, a chce spolupracovat s evropskými partnery na řešení těchto otázek. Nabídka na partnerství je uvedena v anglické verzi.

Práci záchranářů pomůže vylepšit nové středisko v Trutnově

Vydáno: 18.1.2012, 9:24 Kategorie: Všechny aktuality

Nové středisko má v Trutnově k dispozici Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, slavnostní otevření střediska se uskutečnilo dne 18. ledna 2012. Díky tomuto středisku se zlepší dostupnost zdravotní péče pro pacienty a záchranáři získají moderní a profesionální zázemí. Budou také moci své výjezdy lépe koordinovat s polskými kolegy. Na vybudování střediska byly využity finanční prostředky z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013.

Stránka 3/6
1 2 3 4 5 6