Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Evropská územní spolupráce > Evropská seskupení (ESÚS)

Evropská seskupení (ESÚS)

Novou dimenzi přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce představují Evropská seskupení pro územní spolupráci (dále jen ESÚS). Možnost vytvářet ESÚS, poskytující místním a regionálním orgánům, vládám členských zemí i dalším veřejnoprávním subjektům větší prostor pro přeshraniční spolupráci bez nutnosti podpisu mezinárodních smluv a jejich ratifikace národními parlamenty, byla nově zavedena rovněž do české legislativy. ESÚS, jejichž smyslem je usnadnit podmínky pro realizaci evropské politiky soudržnosti a odstraňovat byrokratické bariéry, budou disponovat právní subjektivitou a budou moci jednat jménem svých členů.

Seskupení může sdružovat subjekty nacházející se na území nejméně dvou členských států EU. Oprávněny zřizovat a vstupovat do ESÚS jsou regionální a místní orgány, vlády států a veřejnoprávní subjekty či sdružení. V ČR bude registračním místem MMR a registr včetně plného znění úmluv o ESÚS bude zveřejněn na internetových stránkách tohoto ministerstva.

"ESÚS představuje rázný krok kupředu v možnostech uskutečňování přeshraniční spolupráce", uvedla evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner. Smyslem ESÚS je usnadnit a podpořit nejen přeshraniční, ale i nadnárodní a meziregionální spolupráci za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti [7].

ESÚS v oblasti zdravotnictví

Návrh - mini

Vydáno: 31.8.2010, 12:26 Kategorie: Evropská seskupení (ESÚS)

V EU bylo založeno již několik ESÚS, z nichž některé vyvíjejí aktivity v oblasti zdravotnictví. Popsány jsou 2 seskupení - první působí v jihozápadní části Evropy (Španělsko a Francie), druhé působí v západní části Evropy (Francie a Německo).