Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň Evropské komise

Finanční podpora na úrovni Evropské komise (komunitární programy)

Nejvyšší úroveň evropských dotačních titulů v aktuálním programovém období z pohledu implementační struktury představují komunitární programy, neboť jsou řízeny EK a jsou financovány přímo ze společného evropského rozpočtu. Na rozdíl od známějších programů financovaných ze strukturálních fondů jsou komunitární programy určeny pro všechny členské státy Společenství nezávisle na výši dosaženého hrubého domácího produktu a pro ČR tak představují trvalý zdroj finančních prostředků i v dalších rozpočtových obdobích [32]. Role národních zprostředkujících subjektů (ministerstva, agentury apod.) je u komunitárních programů většinou velmi omezená, v této souvislosti je třeba počítat s tím, že projektové žádosti je nutno vypracovat v anglickém jazyce.

Nabídka komunitárních programů je velmi široká. Většina komunitárních programů je zaměřena na oblast vzdělávání a související aktivity, jako jsou stáže, výměnné pobyty studentů apod. Jedná se zejména o komunitární programy Mládež v akci, Erasmus Mundus a Tempus. Samostatnou skupinu programů představuje Program celoživotního učení 2007–2013, z této skupiny programů jsou pro studenty a pedagogy zdravotnických oborů nejvíce využitelné programy Comenius (včetně doprovodné aktivity e-Twinning), Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci a Transversální program. Komunitárních programů v oblasti vzdělávání se mohou účastnit studenti středních a vysokých škol různých zaměření (včetně škol všech stupňů z oblasti zdravotnictví), v některých případech také členové pedagogického sboru a akademičtí pracovníci.

Další skupinu představují komunitární programy podporující vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, programy zaměřené na zlepšení přístupu ke kvalitní a efektivní zdravotní péči na evropské úrovni a na zlepšení propagace moderní medicíny, ale také programy podporující zdravý životní styl. Mezi nejznámější a nejvíce využívané programy v oblasti zdravotnictví patří Sedmý rámcový program Společenství, program eTEN (eHealth, eInclusion, eLearning) a také program Zdraví a ochrana spotřebitele (Health Programme 2008–2013).