Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Finanční mechanismy EHP/Norska (2004-2014)

Finanční mechanismy EHP/Norska (2004–2014)

Vydáno: 17.12.2009, 15:45 Kategorie: Finanční mechanismy EHP/Norska (2004-2014)

EHP/Norska

Aktuality k 18. dubnu 2011: Informace o stavu přípravy FM EHP/Norska 2009 -2014

Dohody mezi EU a státy ESVO/EHP (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) podepsané v červenci 2010 stanovují následující prioritní sektory pro Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014 a Finanční mechanismus Norska 2009 - 2014:

Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014:

 • ochrana a management životního prostředí
 • změna klimatu a obnovitelná energie
 • občanská společnost
 • lidský a sociální rozvoj
 • ochrana kulturního dědictví

Finanční mechanismus Norska 2009 - 2014:

 • zachycování a ukládání uhlíku (CCS)
 • ekologické inovace v průmyslu
 • výzkum a spolupráce škol
 • lidský a sociální rozvoj (Programová oblast: Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Cíl: zlepšit veřejné zdraví a snížit nerovnosti v oblasti zdraví.)
 • spravedlnost a vnitro
 • podpora důstojné práce a tripartitního dialogu

V září 2010 byla oficiálně zahájena bilaterální jednání mezi donorskými státy a Českou republikou.

Podkladem pro tato jednání byly oprávněné programové prioritní oblasti, které schválili donoři a stanovují celkový rámec pro zaměření programů ve Finančních mechanismech. Konkrétní zaměření programů bude vždy dohodnuto při bilaterálních jednáních.

V září 2010 zahájilo Ministerstvo financí jakožto Národní kontaktní místo (NKM) pro FM EHP/Norska bilaterální jednání s donory na sjednání Memorand o porozumění. Ta budou uzavřena mezi ČR a zeměmi ESVO/EHP a Norskem.

Memoranda stanoví podmínky pro příjem finančních prostředků z FM EHP/Norska, včetně specifikace programových oblastí v ČR. Programové oblasti pro ČR byly stanoveny ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, zodpovědnými za danou oblast a v konsenzu s donory.

Termín pro odsouhlasení Vládou ČR a následné podepsání Memorand není možné v této chvíli stanovit, protože časový průběh pro dokončení konečného návrhu Memorand neodpovídá očekávání MF, které by velmi ocenilo, s ohledem na dvouleté zpoždění zahájení implementace, podepsání těchto Memorand co nejdříve, aby bylo možno urychleně zahájit vlastní práce na přípravě a implementaci Finančních mechanismů v ČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČR využívá a až do roku 2014 bude využívat FM EHP/Norska. Jedná se o finanční mechanismy, jejichž prostřednictvím tři ze čtyř zemí Evropského sdružení volného obchodu (dále jen ESVO), tj. Norské království, Islandská republika a Lichtenštejnské knížectví (viz mapa) přispívají v letech 2004–2009 vybraným zemím přistupujícím do Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP) na projekty v rozšířeném vnitřním trhu (Finanční mechanismus EHP), Norsko navíc přispívá i pomocí zvláštního bilaterálního finančního nástroje (Norsk finansieringsordning – Finanční mechanismus Norska). EHP, anglicky European Economic Area (EEA), vznikl 1. ledna 1994 uzavřením smlouvy mezi ESVO a EU. Smlouva umožnila zemím ESVO zúčastnit se Evropského jednotného trhu, aniž by se musely stát členy EU.

Teritoriální dislokace donorských států FM EHP/Norska vůči ČRObrázek: Teritoriální dislokace donorských států FM EHP/Norska vůči ČR

Částka alokovaná pro ČR na období 2004–2009 představovala celkem 110,91 mil. EUR (z toho 48,54 mil. EUR v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 mil. EUR podle Dohody o Finančním mechanismu Norska).

FM EHP/Norska tedy představují specifický finanční mechanismus, neboť donorské státy ESVO nejsou členy EU, nejedná se tedy o dotační titul EU. Další odlišnost představuje časový rámec programu (2004–2009, respektive 2004–2014), který se vymyká programovým obdobím nastaveným pro dotační tituly EU.

Finanční alokace FM EHP/Norska pro období 2004–2009 byla pro ČR již vyčerpána a ke konečnému termínu 31.1.2009 byly všechny projekty za ČR předloženy ke schválení donorům. V současné době probíhají jednání mezi donory a EK ke sjednání FM EHP/Norska pro období 2009–2014. Po uzavření Dohody mezi EU a státy ESVO bude zahájena příprava bilaterálních smluv mezi ČR a zeměmi ESVO. Zahájení FM EHP/Norska 2009–2014 bude možné po jejich uzavření a to v roce 2010 [22].

Formy pomoci

Formu pomoci v rámci FM EHP/Norska 2004-2009 představují individuální projekty, blokové granty a programy. Mezi nejvýznamnější a nejpočetnější prioritní oblasti v rámci všech forem pomoci lze zařadit prioritní oblasti týkající se zdravotnictví. K 30. dubnu 2009 bylo z FM EHP/Norska podpořeno v 15 evropských zemích 1 250 individuálních projektů, blokových grantů a programů v celkové hodnotě 1,2 bilionů EUR. ČR obsadila s počtem 144 podpořených projektů vynikající 2. místo hned za Polskem (viz tabulka), které má však značně větší plochu území i daleko vyšší počet obyvatel. Obdržená dotace pro ČR ve výši 104,6 mil. EUR představuje při kurzu 27 Kč/EUR téměř 3 mld. Kč [10].

Počet projektů a výše dotace v 15 evropských zemíchObrázek: Počet projektů a výše dotace v 15 evropských zemích

Projekty z oblasti zdravotnictví a dětské péče

Projekty z oblasti zdravotnictví a dětské péče získaly dotaci 175,3 mil. EUR, což je 3. nejvyšší částka dle prioritních oblastí (11 % z celkové alokace určené pro FM EHP/Norska). Projekty týkající se rozvoje lidských zdrojů, rovněž v oblasti zdravotnictví, získaly dotaci 130,7 mil. EUR (viz schéma). Rozsah podpory projektům v rámci zdravotnictví a péče o dítě vyjadřuje důležitost, která je tématu zdraví a zejména péči o dítě přikládána. Projekty v této prioritní oblasti jsou zaměřeny jak na renovaci a vybavení zdravotnických zařízení, nákup nových technologií a na proškolení zdravotnického personálu s cílem zvýšit kvalitu poskytované zdravotnické péče, tak na projekty výzkumné. V ČR je pozornost věnována zejména prevenci přenosných nemocí, posílení systematické a primární prevence drogových závislostí a programům na podporu péče o děti se specifickými problémy [6, 29].

Rozdělené dotace dle prioritních oblastíObrázek: Rozdělené dotace dle prioritních oblastí