Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2004-2006

Programové období 2004-2006

Vydáno: 16.12.2009, 16:54 Kategorie: Období 2004-2006

V programovém období 2004–2006 se v ČR v rámci Cíle 1 – Podpora rozvoje zaostávajících regionů, Cíle 2 – Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací, Cíle 3 – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání a dále v rámci Fondu soudržnosti a Iniciativ Společenství realizovaly programy spolufinancované z fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč [46].

Operační programy Cíle 1

Operační programy Cíle 1, financované ze strukturálních fondů, byly realizovány ve všech regionech ČR kromě Prahy, protože Cíl 1 se týkal podpory růstu regionů s hrubým domácím produktem na obyvatele pod 75 % průměru EU [46].

Jednalo se o následující operační programy:

 • Operační program Infrastruktura
 • Operační program Průmysl a podnikání
 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů (dále jen OP RLZ)
 • Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
 • Společný regionální operační program (dále jen SROP)

Operační programy Cíle 2 a 3

Programy Cíle 2 a 3 byly financovány také ze strukturálních fondů, ale jejich realizace se týkala regionů nespadajících pod Cíl 1, v ČR se proto týkaly jen Prahy [46].

Fond soudržnosti

Fond soudržnosti byl určen pro celé členské státy, nejen pro regiony. ČR patřila mezi státy, které mohly z Fondu soudržnosti čerpat finanční prostředky, jelikož její hrubý národní důchod na obyvatele nepřesáhl úroveň 90 % průměru EU [46].

Iniciativy Společenství

Iniciativy Společenství byly řízeny přímo EK a byly zaměřeny na spolupráci subjektů napříč EU [46]:

 • EQUAL
 • ESPON
 • INTERACT
 • Interreg III A ČR – Polsko, ČR – Bavorsko, ČR – Rakousko, ČR – Sasko, ČR – Slovensko
 • Interreg III B CADSES
 • Interreg III C
 • LEADER+
 • URBACT

Dle aktuální tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR), uveřejněné dne 27. srpna 2009 na Teletextu České televize, získala ČR k tomuto datu z fondů EU 1,64 mld. EUR (při současném kurzu 41,9 mld. Kč), tj. 98 % prostředků, které měla ČR na programové období 2004–2006 k dispozici. Celková částka získaných dotací se podle MMR ještě zvýší a může činit až 99,6 %. Celkově mohla ČR získat za minulé programové období z Bruselských fondů 1,67 mld. EUR. Podle pravidel EU je možné čerpat dotace ještě po skončení programového období (tzv. pravidlo N+2). Za roky 2004–2006 se mělo s čerpáním dotací skončit posledním dnem roku 2008, ale EK tento termín o půl roku posunula.