Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013

Programové období 2007–2013

Vydáno: 17.12.2009, 10:47 Kategorie: Období 2007-2013

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti se řadí mezi nejvýznamnější společné politiky EU. Jedná se o politiku snižování meziregionálních rozdílů v EU, která napomáhá harmonickému rozvoji EU jako celku. Z praktického hlediska je pak významná zejména strukturální politika, jejímž cílem je vyvážený rozvoj evropských regionů, odstraňování rozdílů jejich sociální a hospodářské úrovně. V souladu s lisabonskou strategií se prosazují především inovace podporující udržitelný růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost při naplňování ambicí změnit Evropu v ještě přitažlivější místo pro investice a práci. Na realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti se vynakládá víc než třetina evropského rozpočtu.

Nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Hlavními nástroji politiky jsou strukturální fondy a fond kohezní. Finanční prostředky z fondů jsou směřovány na národní či regionální orgány členských zemí (v ČR zejména ministerstva a kraje), které jsou zodpovědné za řízení operačních programů, v rámci nichž jsou pak poskytovány příspěvky na schválené projekty. V ČR koordinuje získávání evropských dotací Národní orgán pro koordinaci (dále jen NOK), zřízený v rámci MMR. NOK zřídil pro odbornou i laickou veřejnost webový portál „Fondy Evropské unie“ – www.strukturalni-fondy.cz, který obsahuje nejvíce informací o dotačních programech. Pro zájemce o informace funguje bezplatná telefonní linka Eurofon – 800 200 200. V každém krajském městě jsou k dispozici eurocentra – www.euroskop.cz, která provozuje Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR (viz obrázek).

Eurocentrum Hradec Králové sídlí v objektu Regiocentra Nový pivovarObrázek: Eurocentrum Hradec Králové sídlí v objektu Regiocentra Nový pivovar

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti je v období 2007–2013 postavena na třech cílech, které se odlišují tím, jaké využívají finanční nástroje, jaké je jejich zaměření z hlediska podporovaných projektů a aktivit a také v jakých regionech je možno projekty realizovat:

  • Cíl 1 – Konvergence – podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou EU. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou EU. Pod tento cíl spadají v ČR všechny regiony soudržnosti s výjimkou hlavního města Prahy.
  • Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Pod tento cíl spadá v ČR hlavní město Praha.
  • Cíl 3 – Evropská územní spolupráce – podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Pod tento cíl spadají v ČR všechny regiony.

Výše uvedené cíle naplňují 2 strukturální fondy a fond soudržnosti:

  • ERDF, určený pro všechny 3 cíle
  • ESF, určený pro Cíl 1 a 2
  • Fond soudržnosti (CF – Cohesion Fund), určený pro Cíl 1 [15]

Operační programy v ČR

V ČR bylo pro programové období 2007–2013 zřízeno 26 operačních programů. Jedná se o 8 tematických operačních programů (operační programy Doprava, Životní prostředí, Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program, Technická pomoc), 7 regionálních operačních programů (pro oblasti Severovýchod, Severozápad, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Střední Morava) a 9 operačních programů zaměřených na přeshraniční spolupráci (program česko-polské, česko-saské, česko-bavorské, česko-rakouské a česko-slovenské přeshraniční spolupráce), nadnárodní spolupráci (Interreg IV B) a meziregionální spolupráci (Interreg IV C), které doplňují 2 tzv. síťové programy – ESPON 2013 a INTERACT II. Vedle toho existují ještě 2 operační programy určené pro Prahu.

EK poskytuje přímou finanční podporu prostřednictvím tzv. komunitárních programů, které je možno rovněž časově zahrnout do programového období 2007–2013. Naopak dotační tituly evropských států, které nejsou členy EU (FM EHP/Norska a Program švýcarsko-české spolupráce) do současného programového období nelze časově zahrnout.