Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Odkazy a tabulky > Literatura, prameny, odkazy

Literatura a prameny

Vydáno: 16.12.2009, 10:34 Kategorie: Literatura, prameny, odkazy

Seznam literatury a pramenů převzatý z bakalářské práce (abecední třídění)

1. IV. Polsko – Czeskie Sympozjum Otolaryngologiczne Wrocław – Hradec Králové. [online]. Dostupné na WWW <http://www.orl.am.wroc.pl/zjazd/>

2. BEDNÁŘ, P. Miliony z EU zlepší sociální služby v kraji. Mladá fronta Dnes. Praha: MAFRA, a.s. 2009, roč. 20, 18.5.2009, s. D1

3. BEDNÁŘ, P. Virtuální nemocnice cvičí žáky – zdravotníky. Mladá fronta Dnes. Praha: MAFRA, a.s. 2009, roč. 20, 7.5.2009, s. B2

4. České sanitky budou zasahovat v Polsku a naopak. [online]. Dostupné na WWW <http://www.ct24.cz/regionalni/58899-ceske-sanitky-budou-zasahovat-v-polsku-a-naopak/>

5. DUNCAN EWING, D. Vnitřní znečištění. National Geographic – Česko. National Geographic Society. Praha: Sanoma Magazines Praha, spol. s r.o. ISSN 1213-9394. 2006, 6.10.2006, s. 50-69

6. EEA and Norway Grants newsletter. [online]. Dostupné na WWW <http://www.eeagrants.org>

7. Evropská seskupení pro územní spolupráci – nová dimenze přeshraniční spolupráce. Evropské noviny. Pardubice: Evropské vydavatelství s.r.o. 2009, roč. 6, č. 7, s. 12

8. Evropská unie – Evropské fondy. [online]. Dostupné na WWW <http://www.mzcr.cz/Unie/Default.aspx>

9. Evropská územní spolupráce – obecný popis. [online]. Dostupné na WWW <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/templates/evropska-uzemni-spoluprace--8211;-obecny-popis-20842/>

10. Finanční mechanismus EHP/Norska. [online]. Dostupné na WWW <http://www.eeagrants.cz>

11. Finanční mechanismy EHP/Norska – program Královéhradeckého kraje. [online]. Dostupné na WWW <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/templates/financni-mechanismy-ehp-norska-na-urovni-kraje-12959/>

12. Finanční mechanismy EHP/Norska – příklady podpořených projektů. [online]. Dostupné na WWW <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-programy-2007-2013/*kopie-1:-priklady-podporenych-projektu-2007-2013-25559/>

13. Finanční pomoc Švýcarska. [online]. Dostupné na WWW <http://www.swiss-contribution.cz>

14. FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FM EHP/NORSKA. Projektová spolupráce škol. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT ČR. ISBN 978-80-904005-6-6. 2009.

15. Fondy Evropské unie: 26,7 miliard € pro Českou republiku. [online]. Dostupné na WWW <http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>

16. Fondy Evropské unie – investice do vaší budoucnosti. Evropské noviny. Pardubice: Evropské vydavatelství s.r.o. 2009, roč. 6, č. 4, s. 7

17. Health Project Community. [online]. Dostupné na WWW <http://www.heproforum.net>

18. Historie vstupu. [online]. Dostupné na WWW <http://www.euroskop.cz/168/sekce/predvstupni-pomoc/>

19. HOŠNA, J. Nemocnice v Jičíně a Bydžově budou mít ekologické vytápění. [online]. Dostupné na WWW <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/nemocnice-v-jicine-a-bydzove-budou-mit-ekologicke-vytapeni-27371>

20. CHVALINA, R., ŽLÁBKOVÁ, L. Štědré dotace z programu NUTS II. Právo. Praha: BORGIS, a.s. 2009, roč. 19, č. 72, 26.3.2009, s. 12

21. Integrovaný operační program. [online]. Dostupné na WWW <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ae5865d4-be4a-403d-9461-7ee797397a20/Integrovany-operacni-program>

22. JAKOB, O. ČR vyčerpala z Finančního mechanismu EHP/Norsko 2,8 mld. Kč. [online]. Dostupné na WWW <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_ministerstva_47602.html>

23. KLÍMA, R. Spolufinancování rozvoje česko-polského příhraničního regionu z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. Hradecké ekonomické dny – ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. 297 s. ISBN 978-80-7041-455-2

24. Klinikum Weiden. [online]. Dostupné na WWW <http://www.eng.klinikum-weiden.de/>

25. Komunitární programy. [online]. Dostupné na WWW <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-programy-2007-2013/eu-komunitarni-programy/komunitarni-programy-21805/>

26. KUŽELOVÁ, M. Přeshraniční spolupráce nemocnic se již rýsuje. [online]. 11.8.2009. Dostupné na WWW <http://www.zapad.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=5459&Itemid=73>

27. Lázeňský resort Strom Života. [online]. Dostupné na WWW <http://www.stromzivota.eu>

28. Medicínské informační centrum pro evropské projekty. [online]. Dostupné na WWW <http://micep.cuni.cz/>

29. MINISTERSTVO FINANCÍ, CENTRUM PRO ZAHRANIČNÍ POMOC – PŘÍPRAVA A KOORDINACE. Finanční mechanismy EHP/Norska 2004–2009. Praha: Ministerstvo financí ČR. 2009.

30. Modernizace přístrojového vybavení Vysokomýtské nemocnice. [online]. Dostupné na WWW <http://www.rada-severovychod.cz/realizovane-projekty/modernizace-pristrojoveho-vybaveni-vysokomytske-nemocnice>

31. Norské fondy. [online]. Dostupné na WWW <http://www.fnhk.cz/cze/index.php?dir=16>

32. ODBOR INFORMOVÁNÍ O EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH ÚŘADU VLÁDY ČR. Komunitární programy – jak úspěšně žádat z finančních prostředků Evropské komise? Praha: EUROSKOP. Leden 2009.

33. Ochrana zdraví. [online]. Dostupné na http://bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/ochrana_zdravi/oo081216.html

34. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. [online]. Dostupné na WWW <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost>

35. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 – příklady podpořených projektů. [online]. Dostupné na WWW <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/templates/prehled-podporenuch-projektu-2007-2013-13364/

36. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. [online]. Dostupné na WWW <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace>

37. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. [online]. Dostupné na WWW <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bcccc738-7fb0-4742-9b90-b75ce4b28b2e/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost

38. OP Meziregionální spolupráce INTERREG IV C. [online]. Dostupné na WWW <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-programy-2007-2013/eu-uzemni-spoluprace/op-meziregionalni-spoluprace-interreg-iv-c-21801/>

39. OP Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa. [online]. Dostupné na WWW <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-programy-2007-2013/eu-uzemni-spoluprace/op-nadnarodni-spoluprace---stredni-evropa-21800/>

40. OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. [online]. Dostupné na WWW <http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=177>

41. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – globální grant Královéhradeckého kraje. [online]. Dostupné na WWW <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/evropska-unie-ehp/eu-granty-op-vk/kontakty-21724/>

42. Ostfoldhelsa. [online]. Dostupné na WWW <http://www.ostfoldhelsa.no>

43. Podpůrné metody: Chirofonetika. [online]. Dostupné na WWW <http://www.zssoudna-jicin.cz/?lang=cz&page=podpurne&add=5>

44. Prevence šíření tuberkulózy v České republice. [online]. Dostupné naWWW <http://www.ftn.cz/cely-clanek/prevence-sireni-tuberkulozy-v-ceske-republice>

45. Program rozvoje venkova. [online]. Dostupné na WWW <http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=2307&typ=2&ch=74&ids=2307&val=2307>

46. Programy 2004–2006. [online]. Dostupné na WWW <http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006>

47. Projekt internetizace nemocnic. [online]. Dostupné na WWW <http://www.cep-rra.cz/nemocnice>

48. Projekt Metabolické diagnostické centrum. [online]. Dostupné na WWW <http://www.udmp.cz/default_files/mdc.pdf >

49. Projekt prevence úrazů. [online]. Dostupné na WWW <http://www.prevenceurazu.cz/>

50. Projekt relaxačních zón. [online]. Dostupné na WWW <http://www.domovsvatehojosefa.cz/>

51. Projekt Virtuální nemocnice. [online]. Dostupné na WWW <http://www.zshk.cz/projekty_esf?q=node/614>

52. Projekty ESF. [online]. Dostupné na WWW <http://www.zshk.cz/projekty_esf>

53. Projekt "Znovuobnovení letoviska Studánka". [online]. Dostupné na WWW<http://www.hotelstudanka.cz>

54. První z dvanácti „ostrovů života“ je již v provozu. [online]. Dostupné na WWW <http://zena-in.cz/clanek/prvni-z-dvanacti-ostrovu-zivota-je-jiz-v-provozu/kategorie/tehotenstvi-a-porod>

55. Představen projekt výstavby Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému ČR. [online]. Dostupné na WWW <http://www.osh.cz/clanky.asp?skupina=3&clanek=236>

56. PULPÁN, D. Univerzita bojuje o miliardu. Mladá fronta Dnes. Praha: MAFRA, a.s. 2009, roč. 20, 4.8.2009, s. C2

57. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. [online]. Dostupné na WWW <http://www.rada-severovychod.cz>

58. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod – realizované projekty. [online]. Dostupné na WWW <http://www.rada-severovychod.cz/realizovane-projekty>

59. Rychnovský projekt probudí genia loci. [online]. Dostupné na WWW <http://www.rada-severovychod.cz/aktuality/rychnovsky-projekt-probudi-genia-loci_2>

60. RYŠLINK, P. Toto je inkubátor třetího tisíciletí! Blesk. Praha: RINGIER ČR, a.s. 2009, roč. 18, č. 181, s. 6-7

61. Seznam schválených projektů – oblast podpory 2.3, 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, 17.6.2009, Hradec Králové. [online]. Dostupné na WWW <http://www.rada-severovychod.cz/data/sharedfiles/4965/seznam-schvalenych-projektu-10.-kolo-vyzvy-op-2.3.pdf>

62. Stavební úpravy budovy polikliniky a Základní školy Plhov v Náchodě. [online]. Dostupné na WWW <http://www.mestonachod.cz/na/z_servis/aktuality/aktualita_odb.asp?id=221>

63. SUŠANKA, F. Evropské miliardy pro nemocnice. Do nemocnice míří 2,5 miliardy. Jičínský deník. Praha: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 2009, 3.4.2009, s. 1,12

64. SUŠANKA, F. Pacienti českých nemocnic se dočkají lepší péče. [online]. Dostupné na WWW <www.denik.cz/nemocnice>

65. Šance pro novorozence. Rytmus života. Praha: BAUER MEDIA, v.o.s. ISSN 1211-5649. 2009, č. 33, s. 50

66. ŠPRYŇAROVÁ, S. V metropoli postaví další kampus. [online]. Dostupné na WWW <http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/v-metropoli-postavi-dalsi-kampus20090121.html>

67. TRUHLIČKA, I., BEDNÁŘ, P. Evropské dotace pomohou i lidem v problémech. Mladá fronta Dnes. Praha: MAFRA, a.s. 2009, roč. 20, 17.4.2009, s. B3

68. VANIŠOVÁ, A. Chirofonetika – je důležité pomáhat. Bělohradské listy. Město Lázně Bělohrad: Městské kulturní středisko, s. 10-11

69. Veletrh Best Practices. [online]. Dostupné na WWW <http://www.cep-rra.cz/?page=veletrh-best-practices>

70. V Hradci Králové bude vybudováno Národní centrum pro složky integrovaného záchranného systému. [online]. Dostupné na WWW <http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/532571>

71. Výzkumné a výukové centrum v Hradci Králové. [online]. Dostupné na WWW <http://rozvoj.cuni.cz/OR-30.html>

72. Zpráva o zahájení projektu Multimediální první pomoc pro pedagogy. [online]. Dostupné na WWW <http://www.zshk.cz/?q=node/603>

73. ŽLÁBKOVÁ, L. Kraj vyškolí sociální pracovníky. Právo. Praha: BORGIS, a.s. 2009, roč. 19, 13.5.2009, s. 10


Navazující seznam literatury a pramenů (chronologické třídění)

74. Traumacentrum je na špičkové úrovni (met). Východočeský Metropol: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., 2010, roč. 1, č. 4, s. 4. Dostupné na WWW <http://www.tydeniky.cz/tydeniky_download/VYCHOD_042004.pdf>