Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Odkazy a tabulky > Seznam zkratek

Seznam zkratek

Vydáno: 16.12.2009, 16:02 Kategorie: Seznam zkratek

CMV Centrum materiálového výzkumu Pardubice
ČR Česká republika
EHP Evropský hospodářský prostor
EK Evropská komise
ERDF Evropský fond regionálního rozvoje
EŘV Euroregionální řídící výbor Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
ESF Evropský sociální fond
ESÚS Evropské seskupení pro územní spolupráci
ESVO Evropské sdružení volného obchodu
EU Evropská unie
FM EHP/Norska Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru/Norska
FN HK Fakultní nemocnice Hradec Králové
IDV UHK Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové
IZS Integrovaný záchranný systém
MF Ministerstvo financí ČR
MICEP Medicínské informační centrum pro evropské projekty
Mil. Milion
Mld. Miliarda
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MV Ministerstvo vnitra ČR
MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR
NICER Národní informační centrum pro evropský výzkum
NINET Česká národní informační síť pro rámcové programy EU
NOK Národní orgán pro koordinaci
OKO Oborová kontaktní organizace
OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP MS Operační program Meziregionální spolupráce
OP NS Operační program Nadnárodní spolupráce
OP PS ČR – PR Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013
OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů
OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VVI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OP ŽP Operační program Životní prostředí
PRV Program rozvoje venkova
ROP SV Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod
SROP Společný regionální operační program
VaV Výsledky vědy a výzkumu
VOŠZ a SZŠ HK Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové
VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov
VVC HK Výzkumné a výukové centrum Hradec Králové