Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Equity Action

Equity Action

Vydáno: 13.2.2013, 11:02 Kategorie: Partneři projektu

Equity Action

Jednou z priorit EU je snižování nerovností v oblasti zdraví. Je důležité prosazovat potřebná opatření na evropské, národní, regionální a místní úrovni za účasti řady partnerů v celé řadě politik. Rozsáhlý a významný projekt „Equity Action in Health“ v rámci společné akce Evropské komise a institucí z 19 evropských zemí napomohl zúčastněným státům vyvíjet nástroje, které umožní lépe řešit nerovnosti v oblasti zdraví.

Hlavním cílem společné akce je vypracovat strategii, jak pomoci členským státům implementovat snižování nerovností ve zdraví ovlivněním sociálně-ekonomických determinant zdraví a vytvořit funkční mechanismy ke snižování nerovností v oblasti zdraví. Mezi specifické cíle patří zmapování a podpora činností regionálních a sub-národních aktérů v boji proti nerovnostem v oblasti zdraví a zvyšování informovanosti o možnostech využití zdrojů ze Strukturálních fondů EU.

Výstupy projektu i po jeho ukončení nadále přispívají ke snižování nerovností v oblasti zdraví prostřednictvím:

  • rozvoje znalostí o této problematice
  • podpory zapojení zúčastněných zemí, regionů a dalších zúčastněných stran do řešení nerovností v oblasti zdraví
  • výměny zkušeností
  • vytvoření účinných opatření k řešení nerovností v oblasti zdraví na evropské úrovni

Projekt probíhal v rámci 2. akčního programu Společenství pro veřejné zdraví (DG SANCO). Vedoucím partnerem byla organizace EuroHealthNet, koordinátorem byla mezinárodní organizace HAPI, pověřená Ministerstvem zdravotnictví Velké Británie. Akce začala v únoru 2011 a skončila v lednu 2014. Za Českou republiku bylo partnerem Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím Státního zdravotního ústavu Praha (kontaktní osoba - MUDr. Hana Janatová, CSc.) a dále byly do projektu zapojeny 2 spolupracující subjekty - Královéhradecký kraj (jedná se o jediný český region, který byl zapojen do tohoto projektu) a Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje.

Na straně Královéhradeckého kraje byli do projektu zapojeni 2 pracovníci (Ing. Roman Klíma - oddělení evropských grantů, Mgr. Kateřina Kupečková - oddělení sekretariátu hejtmana), kteří se účastnili projektových aktivit v pracovní skupině „Regiony“. Hlavním výstupem činnosti zástupců Královéhradeckého kraje bylo vypracování dokumentu „Přehled strukturálních fondů ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje“, který mapuje a analyzuje toky evropských dotací v programovém období 2007-2013 do zdravotnických a sociálních zařízení v regionu a to zejména z pohledu zdravotních nerovností a zároveň nastiňuje perspektivy strukturálních fondů v rámci nerovností ve zdraví v programovém období 2014-2020. Zástupci Královéhradeckého kraje rovněž aktivně reagovali na aktuální úkoly a požadavky, např. připomínkovali nový nástroj připravovaný Evropskou komisí, kterým je „Evropský fond pro pomoc nejchudším občanům“.

V rámci projektu se uskutečnilo několik setkání partnerů projektu (Londýn, Brusel, Berlín), kromě bruselské závěrečné konference se regionální závěrečná konference uskutečnila i v Hradci Králové, jako v jediném zapojeném regionu. Projekt byl z mnoha stran velmi dobře hodnocen a nadále přináší pozitivní výstupy a efekty.

Podrobné informace k projektu: samostatný odkaz k projektu "Equity Action"

Informace o vedoucím partnerovi projektu: EuroHealthNet (anglická jazyková mutace)

Fotogalerie

Soubory ke stažení