Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Euroregion Glacensis

Euroregion Glacensis

Vydáno: 25.1.2010, 10:03 Kategorie: Partneři projektu

Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst, obcí a krajů . Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami. Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově n. Kn., kde také působí sekretariát české části euroregionu. Sídlem polského sdružení a tím i sekretariátu polské části euroregionu je Kłodzko. V současnosti má česká část 102 členských měst a obcí na 11 okresech a dále 3 krajské samosprávy Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Toto území má rozlohu 1 726 km2 a na jeho území žije okolo 1 050 000 obyvatel. Z tohoto pohledu je Euroregion Glacensis největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí.

Správcem Fondu mikroprojektů za Euroregion Glacensis byl stanoven Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Euroregion Glacensis - logo

Kontaktní informace

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 531 054
fax: 494 531 054
e-mail: info@euro-glacensis.cz
www : www.euro-glacensis.cz

Program Fondu mikroprojektů

1. Cíle programu

Fond mikroprojektů (dále jen Fond) ze všeobecného hlediska podporuje naplnění klíčových cílů stanovených v OPPS ČR – PL 2007-2013, zejména pak pomáhá subjektům v příhraničním území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Fond dále podporuje zakládání a rozvoj spolupracujících systémů na obou stranách hranice a vytváření spojovacích článků mezi těmito systémy se širšími vazbami na Evropskou Unii. Cílem Fondu je zejména:

 • zmírnit okrajový charakter těchto oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice,
 • podporovat další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, zvyšováním soutěživosti českých a polských subjektů a oživováním celkového hospodářství na obou stranách hranice, zvláště pak využitím potenciálu cestovního ruchu.

Naplnění těchto cílů umožňuje Fond svým pružným přístupem k financování menších akcí typu People-to-people, které jsou založeny na bázi místních/regionálních potřeb a mají přeshraniční dopad.

Fond bude podporovat projekty s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti malých přeshraničních aktivit typu „People-to-people“ a s těmito aktivitami související drobné investiční projekty korespondující s prioritami a opatřeními stanovenými v OPPS ČR – PL 2007-2013.

2. Typy vhodných projektů:

Vhodné aktivity Fondu:

 • obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví např. drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), fortifikací, historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny;
 • rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd.);
 • zajištění celoroční turistické dostupnosti území;
 • rozvoj značení turistických atraktivit a tras;
 • podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionálních řemesel);
 • organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen);
 • podpora projektů místních společenství v oblasti společenské, kulturní a volnočasové;
 • projekty zaměřené na integraci společenství v příhraničním území;
 • zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro potřeby socioekonomického rozvoje příhraničního území;
 • příprava plánů a dokumentace společných projektů (projektová dokumentace, územní plány);
 • péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP);
 • spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností);
 • tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování;
 • propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací, webových stránek) i mimo podporované území;
 • organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování společných studijních programů;
 • přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně drobné infrastrukturální projekty nutné pro naplnění cíle oblasti podpory;
 • podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí);
 • podpora činností zachovávajících identitu a tradice místních komunit;
 • rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází);
 • spolufinancovány jsou aktivity týkající se využití ICT při realizaci výše uvedených aktivit;
 • případně další relevantní přeshraniční aktivity naplňující priority OPPS ČR – PR v letech 2007 – 2013

Od vyhlášení programu došlo v oblasti krizového řízení k podpoře projektu Horské služby České republiky, o.s – Oslavy 60. výročí založení Horské služby v Orlických horách, více informací zde a v oblasti zdravotnictví získal podporu projekt Fakultní nemocnice Hradec Králové – Kongres českých a polských otorinolaryngologů Glacensis 2009, více informací zde.

3. Oprávněnost žadatelů: kdo může podat žádost

Vhodnými žadateli jsou právnické osoby, a to:

 • veřejnoprávní;
 • ovládané veřejnoprávními právnickými osobami;
 • založené nikoli k dosažení zisku (neziskové).

se sídlem ve vymezeném území v působnosti příslušného Správce.

4. Územní vymezení sídla žadatele:

 • Na české straně:
  území NUTS III Kraj Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký - území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk
 • Na polské straně:
  powiaty dzierzoniowski, kłodzki, strzelinski, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki,

5.Velikost finanční podpory:

Dále uvedené minimální a maximální částky se vztahují na podporu pro jednotlivé projekty, které mohou být financovány tímto programem:

 • minimální částka: 2 000 EUR
 • maximální částka: 30 000 EUR

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou činit maximálně dvojnásobek maximální částky podpory z Fondu tj. 60 000 EUR

Financování projektu:

 • CZ: max. 85% z ERDF
 • 15% z vlastních zdrojů žadatele

6.Doba trvání projektu:

max. 18 měsíců

7. Předběžné termíny:

Vyhlášení programu FMP v Euroregionu Glacensis: 5.5. 2008 Žádosti mohou být předkládány průběžně od termínu vyhlášení programu.

Ukončení příjmu žádosti pro 5. zasedání EŘV: 16.4. 2010
5. zasedání EŘV: 29.6. 2010
Ukončení příjmu žádosti pro 6. zasedání EŘV: 27.10. 2010

8 . Další informace:

Dotazy je možné osobně projednat při konzultacích (po telefonické dohodě termínu konzultace se Správcem Fondu) v průběhu přípravy žádosti.spolufinancování z prostředků ERDF prostřednictvím EG

Aktivity partnera projektu v rámci webového portálu "Evropské dotace ve zdravotnictví" jsou financovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.