Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Program švýcarsko-české spolupráce (2007-2012)

Program švýcarsko-české spolupráce (2007-2012)

Vydáno: 17.12.2009, 16:53 Kategorie: Program švýcarsko-české spolupráce (2007-2012)

Logo: Program švýcarsko-české spolupráce

Paralelně s implementací FM EHP/Norska probíhala příprava dalšího finančního nástroje, spolufinancovaného nečlenským státem EU. Jedná se o Program švýcarsko-české spolupráce (Swiss-Czech Cooperation Programme), který byl slavnostně zahájen dne 5.6.2009 v Praze. Přesto, že Švýcarsko je členem ESVO, účast v EHP odmítli občané Švýcarska v povinném referendu. Místo toho tedy Švýcaři upravují svou spolupráci s EU bilaterálními dohodami.

Kromě ČR obdrží švýcarské finanční prostředky dalších 9 evropských států – Polsko, Maďarsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Kypr a Malta. Z celkové alokace určené pro nové členské státy EU (1 mld. CHF) obdrží třetí nejvyšší finanční částku ČR (110 mil. CHF) a to hned za Polskem (489 mil. CHF) a Maďarskem (130 mil. CHF).


Oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání se nejvíce týká prioritní oblast Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj, pro kterou je indikativně alokováno 11 mil. CHF.


Tato prioritní oblast definuje 2 oblasti podpory:

  • Zdraví (modernizace nemocnic, reforma systému zdravotního pojištění, preventivní měření, výzkum a rozvoj apod.).
  • Fond na stipendia.

Cíl oblasti podpory Zdraví: Posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, handicapované a znevýhodněné občany.


Typy uznatelných projektů:

  • Zlepšení dostupnosti a kvality ambulantní, ústavní a ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované a znevýhodněné občany v oblastech geografického zaměření.
  • Institucionální a profesionální posílení neziskových organizací v rámci sektoru na regionální a národní úrovni.
  • Zvýšení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni.


Dále se oblasti zdravotnictví týká také prioritní oblast Životní prostředí a infrastruktura, pro kterou je indikativně alokováno 30 mil. CHF.

V rámci této prioritní oblasti byla dne 16.4.2010 vyhlášena otevřená výzva k předkládání záměrů projektů pro oblast zaměření 2.1 - Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí. Mezi oprávněné výdaje této oblasti zaměření patří i náklady na nákup specializovaných dopravních prostředků na ekologický pohon pro handicapované občany, které budou užívány subjekty sociálních služeb pro individuální dopravu a náklady spojené s plánováním tras pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Příjem záměrů individuálních projektů včetně povinných příloh bude ukončen dne 16.7.2010 ve 14:00 hod. Celková alokovaná částka pro tuto otevřenou výzvu je 29 mil. CHF, minimální výše grantu pro projekt je 1 mil. CHF. Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, kraje, organizace zřízené nebo založené krajem, obce, svazky obcí, organizace zřízené nebo založené obcí, nestátní neziskové organizace, vzdělávácí/výzkumné instituce, organizace zajišťující služby ve veřejném zájmu na základě veřejnoprávní smlouvy, dobrovolné nebo společenské organizace. Výše podpory závisí na typu žadatele, může dosáhnout až 90% celkových oprávněných výdajů projektu.

Konečné období pro uzavírání závazků je stanoveno na 14. červen 2012.Zdravotnické a související aktivity je možno rovněž realizovat z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Podmínkou poskytnutí grantu je realizace sub-projektu v partnerství mezi subjekty z ČR a ze Švýcarska. Z Fondu Partnerství jsou podporovány následující aktivity:

  • Asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi partnerskými subjekty v ČR.
  • Semináře v ČR a ve Švýcarsku.
  • Studijní cesty.
  • Doplňkové aktivity (vybavení, materiál, související drobné stavební práce).

Celková alokace Fondu Partnerství je 3 mil. CHF. Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy (12.10.2009) až do konce doby trvání Fondu Partnerství nebo do vyčerpání alokovaných prostředků (termín ukončení trvání Fondu Partnerství je červen 2013, žádosti budou přijímány maximálně do 25. listopadu 2012). Oprávněnými žadateli jsou instituce veřejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva), univerzity a školy, nevládní neziskové organizace (NNO, včetně církevních organizací), další subjekty působící ve veřejném zájmu, profesní komory a svazy, obchodní asociace.

Granty na sub-projekty z Fondu Partnerství budou udělovány do výše max. 90 % celkových oprávněných nákladů dle typu žadatele a v rozmezí od min. 170 000 Kč do max. 4,3 milionu Kč. Maximální doba realizace sub-projektů z Fondu Partnerství je 18 měsíců.Dle Rámcové dohody, která byla mezi ČR a Švýcarskem podepsána dne 20.12.2007 v Bernu, bude minimálně 40 % celkové alokace určeno do prioritních regionů – Moravskoslezský a Olomoucký kraj (případně Zlínský kraj), zbytek alokace je určen i pro ostatní kraje ČR [13]. Toto pravidlo neplatí pro Fond Partnerství.

Jedním ze zprostředkujících subjektů Programu švýcarsko-české spolupráce je MZ.


Snímky z portálu http://www.swiss-contribution.admin.ch/czechrepublicObrázek: Snímky z portálu http://www.swiss-contribution.admin.ch/czechrepublic