Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Úvodní informace

Úvodní informace

Vydáno: 6.1.2010, 17:00 Kategorie: Úvodní informace

Zdroje evropských finančních prostředků

Zhruba dvě procenta našich daní posílá česká vláda jako příspěvek do Bruselu. Finanční prostředky se vracejí České republice (dále jen ČR) zpět formou čerpání evropských fondů prostřednictvím operačních programů. V programovém období 2007-2013 byla ČR stále zařazena mezi chudší státy Evropské unie (dále jen EU) a proto mohla v programovém období 2007-2013 ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel obdržet z evropských fondů téměř 27 miliard (dále jen mld.) EUR, tj. více než 700 mld. Kč dle tehdejšího kurzu (každý rok zhruba 100 mld. Kč). Pro úspěšné čerpání v období 2007-2013 byla ČR povinna přidat navíc přibližně 4 mld. EUR, jelikož EU financovala většinou maximálně 85 % výdajů z uskutečněných aktivit [16]. Další finanční prostředky bylo nebo nadále stále je možno čerpat z ostatních programů a finančních mechanismů. Jedná se zejména o komunitární programy, kde finanční podporu poskytuje přímo Evropská komise (dále jen EK), další finanční podporu poskytují evropské státy, které nejsou členy EU - jedná se o Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru/Norska (dále jen FM EHP/Norska) a Program švýcarsko-české spolupráce. Finanční prostředky poskytují rovněž aliance států (Mezinárodní visegradský fond) nebo jednotlivé evropské regiony, konkrétně se jednalo např. o belgický region Vlámsko (Program Vlámské spolupráce se střední a východní Evropou 2008-2010) apod.

Finanční prostředky pro zdravotnictví

Zdravotnictví bylo v programovém období 2004-2006 poměrně zanedbávanou oblastí. To se však v programovém období 2007-2013 výrazně změnilo, neboť značná část finančních prostředků alokovaná pro toto programové období byla určena pro oblast zdravotnictví. Rovněž související oblast zdravotnického vzdělávání představovala jednu z prioritních oblastí podpory napříč téměř všemi dotačními programy, které se týkaly oblasti zdravotnictví. Lze tedy konstatovat, že díky objemu finanční alokace určené pro ČR v programovém období 2007-2013, která se již po roce 2013 nebude v tomto rozsahu opakovat, měli potencionální žadatelé v případě vypracování kvalitních žádostí reálnou šanci získat finanční prostředky na široké spektrum aktivit v daných oblastech podpory. Penězi ze strukturálních fondů bylo možno dotovat např. vybavení nemocnic, rekonstrukce jejich objektů, vzdělávání zaměstnanců či náklady na provoz.

Co se týká programového období 2014-2020, Česká republika v současnosti dokončuje přípravu nových dotačních programů, ze kterých bude možno čerpat v programovém období 2014-2020 téměř 24 miliard EUR, tj. cca 660 mld. Kč dle aktuálního kurzu (došlo tedy k určitému ponížení alokace určené pro ČR oproti programovému období 2007-2013). Navíc oblast zdravotnictví (konkrétně zdravotní péče) již není v současném programovém období pro Evropskou unii prioritní oblastí. Bez ohledu na tyto skutečnosti se však podařilo České republice vyjednat nemalé prostředky na podporu zdravotnické infrastruktury, další prostředky jsou určeny pro sociální oblast, vědecko-výzkumnou činnost a vzdělávání. Informace o jednotlivých dotačních programech budou průběžně doplňovány na základě dostupných informací.